เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เทรนด์ปี 2564 เกษตรอินทรีย์ เปลี่ยน "ที่" ให้เป็น "ทอง"
06 มกราคม 2564
1,102
หนุนทำเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยน "ภาระทางภาษี" เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่า
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมูลค่าตลาดอินทรีย์ในประเทศอยู่ที่ 900 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยในต่างประเทศอยู่ที่ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าส่งออกราว 0.06% ของมูลค่าตลาดโลก คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในไทยและต่างประเทศจะขยายตัวถึง 20% โดยตลาดเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป จีน ออสเตรเลีย
ศักยภาพในการเติบโตของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ ทำให้ภาครัฐวางแผนกระตุ้นการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ปีพ.ศ.2563 ซึ่งคิดอัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมต่ำที่สุดในบรรดาภาษีที่ดินทุกประเภท ร่วมไปกับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (ปีพ.ศ.2560-2564) โดยใช้หลักการสำคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย์ 4 ด้านที่สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM: International of Organic Agriculture Movement) กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค และด้านการดูแลเอาใจใส่เรื่องการบริหารจัดการ
โอกาสเติบโตทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำนักลงทุนไปสู่ธุรกิจที่ช่วยลดภาระภาษี สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าในฐานะ "ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย" แต่บันไดขั้นสำคัญที่การันตีความสำเร็จ คือ ความสามารถในการมองการณ์ทั้งใกล้และไกล ตั้งแต่การรู้จักประเภทและความเหมาะสมของเกษตรอินทรีย์ที่จะทำ เช่น

-โรงงานปลูกพืชระบบปิด (Indoor Farming) ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศและความไม่สมบูรณ์ของดิน
-ระบบเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Farming System) ซึ่งเน้นความเกื้อกูลสัมพันธ์กันของกิจกรรมการผลิต ทั้งการปลูกพืชหลากชนิดและการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
-การใช้เกษตรอินทรีย์เป็นส่วนเสริมเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ แต่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำ "เกษตรอินทรีย์" ร่วมกับธุรกิจที่พักหรือโรงแรม เพื่อให้เป็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และการมองหาโอกาสจากเทรนด์ที่สอดรับกับเกษตรอินทรีย์ เช่น เทรนด์รักสุขภาพ (Health Conscious) ซึ่งเป็นกระแสนิยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 หรือ เทรนด์ Plant-Based Food อาหารที่ทำมาจากพืช เพื่อพัฒนาธุรกิจรองรับต่อไป ซึ่งทุกด้านต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งสิ้น นักลงทุนจึงควรมีที่ปรึกษาด้านการเกษตรเป็นคู่คิด เปรียบเหมือนการมี "เข็มทิศ" ที่ดี ช่วยชี้ทางให้ "เกษตรอินทรีย์" สามารถเปลี่ยน "ที่" ให้เป็น "ทอง" ได้อย่างแท้จริง

หากต้องการปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ กรุณาติดต่อทีมงานฟูลฟิลด์ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 094-3129966


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข้อมูลอ้างอิงจาก:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2560/strategy11.pdf

เกษตรอินทรีย์ไทยโอกาสก้าวไกล หากภาครัฐเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิต
https://positioningmag.com/40031

สินค้าเกษตรอินทรีย์ โอกาสของไทยในตลาดโลก
http://www.organic.moc.go.th/th/production

เทรนด์บริโภคปลอดสารเคมีมาแรง ดันตลาดสินค้าอินทรีย์ทั่วโลกมูลค่ากว่า 3.55 ล้านล้านบาท
https://www.posttoday.com/economy/news/594112

ตลาดโลก...สินค้าอินทรีย์โตสุด!!! มูลค่าสูงเกือบ 3 ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 20%ต่อปี
https://www.rakbankerd.com/agriculture/hilight-view.php?id=163
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-36°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C