เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ตลาดโลก...สินค้าอินทรีย์โตสุด!!! มูลค่าสูงเกือบ 3 ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ต่อปี
13 พฤษภาคม 2562
2,221
หากพูดถึงเทรนด์อาหารของโลกในยุคนี้ ต้องมอบมงให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพราะกระแสนิยมในเรื่องของคนรักสุขภาพกำลังมาแรง ผู้คนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากเคมีเกษตรที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรรวมไปถึงผู้บริโภค ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์กลายเป็นเทรนด์ของโลก ส่งผลให้ภาครัฐมุ่งผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยออกสู่ตลาดโลกมากขึ้น
 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลก โดยที่ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวม และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย์ 4 ด้านที่สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM: International of Organic Agriculture Movement) ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค และด้านการดูแลเอาใจใส่เรื่องการบริหารจัดการ นอกจากนี้ได้ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ครม. มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564" ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญคือ

1. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
2. พัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์
3. พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
4. การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
จากแนวโน้มกระแสความนิยมในเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ทำให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2.95 ล้านล้านบาท โดยที่มีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 20 ต่อปี สำหรับพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีประมาณ 318 ไร่ ขยายตัวเฉลี่ยในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 2 ซึ่งในส่วนตลาดสำคัญในโลก ได้แก่
1. สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
2. ยุโรป มูลค่าประมาณ 2-3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
3. โซนอื่นๆ เช่น เอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่ารวมกันประมาณ 8 พันกว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส่วนในประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 3 แสนไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด แต่มีโอกาสขยายตัวได้ถึงร้อยละ 99.8 ไทยมีมูลค่าตลาดภายในประเทศประมาณ 2,730 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกประมาณ 1 พันล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปีทางภาครัฐของไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 6 แสนไร่ภายในปี 2564 และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นราย รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศและตลาด?ส่งออกเป็น 40 ต่อ 60

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และสามารถที่จะเติบโตได้ในตลาดโลก หากผู้บริโภคภายในประเทศให้การสนับสนุนและยอมรับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่แพร่ขยายในวงกว้าง ก้าวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกต่อไปในอนาคต
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
24-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×