เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รู้จัก...หลัก 4 ประการ เกษตรอินทรีย์สากล ของ IFOAM
07 มกราคม 2562
12,176
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าทั้งต่อตัวเรา และต่อโลก นั่นก็คือการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพที่เกษตรกรจะได้กลับไป แต่เป็นการทำเกษตรตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความนิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอีกด้วย
เมื่อใจมา เราก็มาทำความรู้จักกับหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่ใช้กันทั่วโลก
แต่มีวิธีปฏิบัติที่หลากหลายขึ้นกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นที่ต่างกัน โดยยึดตามหลักสากลของ IFOAM 4 ประการ ดังนี้
หลักของสุขภาพ (Health)
เกษตรอินทรีย์จะทำให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์ พืชมีสุขภาพดี งอกงาม สัตว์ที่กินพืชปราศจากสารพิษ มีผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีด้วย มนุษย์จะไม่สามารถแยกออกจากระบบนิเวศน์ที่อาศัยอยู่ได้ ดังนั้นระบบนิเวศน์ที่สมบรูณ์ มนุษย์ที่อาศัยจึงอยู่อย่างสุขสบายทิวทัศน์งดงามต่อจิตใจ สังคมอยู่อย่างสงบสุข
หลักของระบบนิเวศน์ (Ecology)
การทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะต้องจัดการในฟาร์มให้ผสมกลมกลืนและเกื้อกูลกันของ ดิน พืช สัตว์ โดยการวางแผนการจัดการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของอินทรีย์สารในฟาร์มมากที่สุด การนำกลับมาใช้ใหม่หลายรอบ เช่น วางแผนปลูกพืชอาหารสัตว์ สัตว์กินพืช ถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้กับพืช น้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์นำกลับมาใช้กับพืช เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริโภคจะต้องปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรยากาศ ภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย น้ำ และดิน เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
หลักของความเป็นธรรม (Fairness)
การทำเกษตรอินทรีย์ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ของเกษตรกรผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป การจัดจำหน่าย และผู้บริโภค เช่นการเข้าถึงอย่างเสมอภาค การค้าที่เป็นธรรม การเคารพสิทธิของสรรพสิ่งในโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิต
หลักของการมีสำนึกที่ดี (Care)
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีสำนึกที่ดีในการผลิตที่ไม่เสี่ยงต่อการทำลายระบบนิเวศน์ และคุณภาพชีวิตของทุกสิ่ง เข้าใจในระบบนิเวศน์ เกษตรธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกี่ยวพันกันเป็นห่วงโซ่อาหาร เกษตรอินทรีย์จึงไม่มีการยอมรับให้มีการใช้สารเคมีใดๆ และสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อพันธุกรรม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : http://www.dld.go.th/organic/principle/principle.html