เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ดิเรก แซ่ฮ้อ
เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน
หัวใจสำคัญของการผลิตก็คือต้นทุน การลดต้นทุนการผลิตเป็นทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มผลกำไร โดยเกษตรกรต้องรู้ว่าจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร และลดต้นทุนได้อย่างไร หลักในการลดต้นทุนนั้น ต้องทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดหรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป การลดต้นทุนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง ส่วนการลดต้นทุนทางด้านการเกษตร อาทิเช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยาฆ่าแมลง ฯลฯ รวมถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ทางด้านการเกษตรที่สามารถจะมาช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ทำอยู่จึงสามารถนำมาวิเคราะห์หาต้นทุนที่ไม่จำเป็นและทำการตัดออกหรือใช้อย่างอื่นทดแทน เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ คุณดิเรก แซ่ฮ้อ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร บนแนวคิดของการลดต้นทุน โดยหาความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการเข้าฝึกอบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ตลอดจนการวางแผนการผลิต จนประสบความสำเร็จในเรื่องทำการเกษตร
สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
ชาวนาวิถีดั้งเดิมผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณ "ข้าวหอมแม่พญาทองดำ"