เกษตรกรต้นแบบ

"วิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง : ข้าวคือชีวิต"

 31 มีนาคม 2559 4,287
จ.ขอนแก่น
เราต้องเอาลูกหลานชาวไร่ชาวนาของเรา
กลับมาทำนาให้ได้เพื่อพัฒนาไร่นาให้ดีขึ้น
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ข้าวพลิกชีวิตเพิ่มผลผลิตให้ชุมชน

เล่าถึงนายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง เกษตรกรทำนาข้าว วัย 50 ปี จบ ป.6 จาก จ.ขอนแก่น ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิดจึงมีเพียงแค่จากการเรียนในชั้นประถมและจากการบวชเรียนในวัยเด็กเพียง 5 พรรษาเท่านั้น แต่แนวคิดที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวให้เข็มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยการสร้างอาชีพภายในชุมชนให้มีตลาดหรือแหล่งกระจายการผลิตและมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง จากประสบการณ์ศึกษาหาข้อมูลลองถูกลองผิดด้วยตนเองเพื่อนำมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าว จึงได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานจนนำไปทำกระบวนการข้าวต่างๆ

หลักคิดในการใช้ชีวิต

นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2509 บิดาชื่อนายทองหล่อ โพธิ์ศรีเรือง มารดาชื่อนางใส โพธิ์ศรีเรือง มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา จำนวน 6 คน นายวิรัตน์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของครอบครัว จบการศึกษาระดับ ป.6 ที่โรงเรียนโนนรังวิทยาคาน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมรสกับนางลุนนี โพธิ์ศรีเรือง มีบุตรด้วยกัน 1 คน
ด้วยในวัยเด็กพ่อแม่มีอาชีพทำนาปลูกข้าวจึงทำให้นายวิรัตน์นั้นมีความสนใจในอาชีพทำนาเป็นพิเศษและได้เคยช่วยพ่อแม่ทำนาตั้งแต่เด็กด้วย นายวิรัตน์จึงหันมามุ่งมั่นทำนาบนพื้นที่ 50 ไร่ ด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอย่างเป็นทางการในชุมชน โดยมีนายวิรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาชุมชน พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการสร้างอาชีพภายในชุมชนให้มีตลาดหรือแหล่งกระจายผลผลิตและมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง สามารถต่อยอดการผลิตข้าวให้มีตลาดมากที่สุด จากนั้นนายวิรัตน์พยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการผลิตข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไป

จากแนวคิดหลายๆด้านของ นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ที่เห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนสู่ความยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาในตัวของสมาชิกศูนย์ฯ มีการพึ่งพากันแบบครอบครัวถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งปันซึ่งกันและกัน ที่สำคัญจะต้องมีการพัฒนาด้านการแปรรูปจากเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการมีตลาดรองรับที่ยั่งยืนมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน

ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน

ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกร

นายวิรัตน์ เกษตรกรทำนาข้าวที่มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ได้มีแนวคิดพัฒนากลุ่มให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำผลิตภัณฑ์มาแปรรูปให้โดดเด่น โดยการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องอินทรีย์มาแปรรูป เช่น ข้าวฮางงอกจมูกข้าวชงดื่ม ผงพอกหน้าขัดตัวจากจมูกข้าว น้ำจมูกข้าวพร้อมดื่ม ไอศกรีมจมูกข้าว เพื่อเจาะตลาดผู้รักษาสุขภาพ ส่วนด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ได้มีการออกแบบให้ทันสมัยขึ้นและพัฒนาอยู่เรื่อยๆ มีคำอธิบายข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มจุดเด่นของตัวสินค้า

นอกจากนี้คุณวิรัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ได้มองเพียงแค่ตลาดภายในประเทศอีกต่อไปในอนาคตต่อการพัฒนาได้มองถึงตลาดต่างประเทศหลังจากการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน(AEC)เพื่อกระจายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพของไทยออกสู่ตลาดสากลภายในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน และด้วยคุณภาพพันธุ์ข้าวของไทยคือข้าวหอมมะลิ 105 สามารถตีตลาดต่างประเทศได้ไม่ยาก

ข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ

เกียรติประวัติและผลงาน

นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ได้รับเกียรติประวัติและผลงานต่างๆมากมาย ดังนี้
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นประเภทข้าวหอมมะลิ ปี พ.ศ.2554
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์วิสาหกิจชุมชนข้าวดีเด่น อันดับ 3 ปี พ.ศ.2555
3.ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์วิสาหกิจชุมชนข้าวดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2557
4.ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประเภทข้าวหอมมะลิ ปี พ.ศ.2557
5.ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์วิสาหกิจชุมชนข้าวดีเด่น อันดับ 2 ปี พ.ศ.2558
6.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ประเภทอาหารคาวงานเกษตรภาคอีสาน ปี พ.ศ.2559

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสารเป็นข้าวกล้อง ข้าวฮาง ผงขัดหน้า ไอศกรีม

เรื่อง/ภาพโดย: อรอุมา จ่าเหลา จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น