เกษตรกรต้นแบบ

"จรูญ ประดับการ : ปราชญ์ปาล์มน้ำมันแห่งบ้านทุ่งคา"

 13 กรกฏาคม 2559 6,446
จ.ชุมพร
การลงมือทำสิ่งใด ต้องศึกษาให้ถ่องแท้
ทำให้มีความสุข แล้วจะประสบความสำเร็จ

อาจารย์จรูญ ประดับการ ใช้ชีวิตหลังเกษียรอย่างมีความสุขในสวนปาล์มน้ำมัน

ถึงแม้สังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องจนเคยชิน แต่ในสังคมก็ยังมีคนอีกหลายๆกลุ่มที่เต็มไปด้วยน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเสียสละให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสังคมของคนเกษตร เพราะเกษตรกรรมเป็นทั้งวิถีชีวิตและแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่หยุดนิ่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทำให้เกษตรกรท่านหนึ่งที่หลังจากได้ปฏิบัติภารกิจการเป็นข้าราชการครูอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียรอย่างมีความสุขในภาคการเกษตรโดยการทำสวนปาล์มน้ำมันอย่างประณีต จนประสบความสำเร็จ และยังคงมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ท่านยังคงแนะนำให้ความรู้และส่งมอบสิ่งดีๆ ที่ท่านทดลองและปฏิบัติแล้วได้ผลดี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เคยหวงวิชาความรู้และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น เสียเวลามากขึ้นแค่ไหนก็ตาม นับว่าท่านเป็นแม่พิมพ์ของคนเกษตรท่านคือ อาจารย์จรูญ ประดับการ ปราชญ์เกษตรแห่งบ้านทุ่งคา

หลักคิดในการใช้ชีวิต

ด้วยความที่อาจารย์จรูญ เคยประกอบอาชีพรับราชการครูมาก่อน ทำให้ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยู่ตลอดเวลา ท่านจึงมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตประจำวันว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ประกอบอาชีพอะไร ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ มุ่งมั่น ตั้งใจ มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่เสมอ แล้วจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องแนะนำ ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยความจริงใจ จะทำให้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับ

ด้วยแนวคิดดังกล่าวอาจารย์จรูญนำมาปรับใช้กับอาชีพการเกษตรในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จ จากผู้ที่แทบจะไม่มีความรู้เรื่องปาล์มน้ำมันเลย อาจารย์จรูญค่อยๆศึกษาจากการสอบถามผู้รู้เจ้าของสวนที่มีประสบการณ์ และเข้าฝึกอบรมจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ หรือ บริษัทต่างๆ ด้วยความตั้งใจและอดทนจนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเผยแพร่แนะนำเรื่องราวความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยปัจจัยสำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือการรู้จักสังเกต ใส่ใจและรักษาผืนดินให้สมบูรณ์

ต้นปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์จะให้ผลผลิตที่ดี

ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกร

อาจารย์จรูญ เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้ เอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทำและช่างสังเกต เมื่อหันมาทำสวนปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง ทำให้อาจารย์เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก สภาพพื้นดิน สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การใส่ปุ๋ย และวิธีการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง โดยอาจารย์จรูญได้แนะนำวิธีการตัดแต่งทางปาล์มน้ำมันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของลำต้นให้สมบูรณ์ก่อนที่จะถึงช่วงอายุของการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก ถ้าหากตัดแต่งผิดวิธีจะทำให้ต้นปาล์มไม่โตและส่งผลเสียระยะยาวไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกด้วย อาจารย์จรูญได้แนะนำเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกปาล์มน้ำมันว่า หลังจากเกษตรกรทำการปลูกปาล์มเรียบร้อยแล้วให้บำรุงดินให้ดีด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรืออินทรีวัตถุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ำและอากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก จนกระทั่งต้นปาล์มน้ำมันอายุได้ 30เดือนเต็ม จึงเริ่มทำการตัดแต่งทาง ไม่ควรตัดแต่งในช่วงอายุก่อนหน้านี้ เพราะต้นปาล์มน้ำมันจะไม่โต วิธีการตัดแต่งคือ ให้ตัดแต่งเฉพาะทางปาล์มน้ำมันแถวล่างสุดของลำต้นเท่านั้น ซึ่งจะแห้งมากและตั้งเรียบอยู่กับพื้นดินทั้งทาง ไม่ควรตัดทางด้านบนที่สูงกว่านั้นออกเด็ดขาดเพราะจะส่งผลทำให้ต้นเจริญเติบโตช้าลงทันที และหากต้นปาล์มออกดอกหรือทะลายในช่วงนี้ให้ตัดหรือแทงออกทันที โดยไม่ต้องเสียดายเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สมบูรณ์กว่า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะได้ผลที่คุ้มค่ากว่า นอกจากเทคนิคการตกแต่งทางใบที่ถูกวิธีแล้ว ยังต้องดูแลจัดการในการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนและช่วยให้ต้นปาล์มมีลำต้นใหญ่และมีสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตทะลายปาล์มที่มีคุณภาพเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยอาจารย์จรูญได้แนะนำวิธีการเป็นขั้นตอนคือ ในช่วงก่อนให้ผลผลิต หลังจากปลูกกล้าปาล์มน้ำมันลงแปลงเรียบร้อยแล้ว ปีแรกให้ใส่ทะลายปาล์มเปล่าต้นละ 200 กิโลกรัม กระจายไว้รอบๆ โคนต้น จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกตามลงไปต้นละ 4 กระสอบ ปีที่สองให้ใส่ปุ๋ยคอกอีกต้นละ 4 กระสอบ และทุกครั้งที่มีการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชให้นำหญ้าที่ตัดแล้วมาคลุมรอบๆโคนต้นทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยให้ต้นปาล์มน้ำมันโตเร็วกว่าต้นปาล์มน้ำมันที่ดูแลตามปกติเป็นอย่างมาก และให้ผลผลิตดี สามารถยืดอายุของลำต้นให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปี นอกจากนี้อาจารย์จรูญยังมีความรู้และประสบการณ์เรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ ซึ่งอาจารย์ได้ใช้แปลงปาล์มน้ำมันของท่านเป็นแปลงสาธิต ทดลองจนค้นพบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุ ทำให้ได้ผลผลิตสูงสุดช่วยลดต้นทุนการผลิตและไม่ต้องเสียเวลาใช้ปุ๋ยแบบผิดๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีของอาจารย์จรูญ จะให้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันมีอายุ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะให้ความสำคัญกับธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในอัตราส่วน 2 : 1 : 3 โดยวิธีการผสมก็คือ ใช้ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร 21-0-2 จำนวน 2กระสอบ และปุ๋ยสูตร 0-0-60 จำนวน 3กระสอบ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ต้นปาล์มน้ำมัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยประมาณ 700 กรัม/ต้น เพิ่มหรือลดได้ตามอายุของปาล์มน้ำมัน แต่แนะนำให้ใส่เพิ่มไว้ก่อนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ของต้นปาล์มน้ำมัน อาจารย์จรูญแปลงปาล์มน้ำมันของท่านเอง

ในการทดลองวิธีการดังกล่าว จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จากผลผลิต 3.6 ตัน / ไร่ /ปี ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 5.9 ตัน / ไร่ / ปี และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆ อีกด้วย เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว อาจารย์จรูญก็ได้แนะนำและเผยแพร่ให้เกษตรกรท่านอื่นๆในหลายๆพื้นที่นำไปทดลองใช้และได้ผลเป็นอย่างดี โดยไม่ได้หวงวิชาความรู้แต่อย่างใด นับว่าเป็นแม่พิมพ์ผู้ให้ และเป็นเกษตรกรต้นแบบที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดีตั้งแต่อายุ 3 ปี

เกียรติประวัติและผลงาน

ในส่วนของเกียรติประวัติของอาจารย์จรูญ ประดับการ หลังจากจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่านก็ได้รับราชการครูเรื่อยมา จนในปี พ.ศ.2549 มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน กับบริษัทรับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ เป็นจุดเริ่มต้นให้สนใจศึกษาอย่างจริงจังเรื่อยมา ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการส่งตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันไปวิเคราะห์ และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ติดต่อกัน 3 ปี ด้วยความมุ่งมั่นพยายาม และการศึกษาทดลองอย่างไม่หยุดนิ่ง และการใส่ใจทุกรายละเอียดทำให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมัน จากเดิมที่ได้ผลผลิตอยู่ 3.6 ตัน/ไร่/ปี เพิ่มเป็น 5.9 ตัน/ไร่/ปี จากนั้นท่านได้นำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดให้เกษตรกรท่านอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และช่วยให้คำปรึกษาด้วยความเต็มใจและใส่ใจในการช่วยเหลือติดตามผล จนได้รับยกย่องจากเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นปราชญ์เกษตรด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน
ในปี พ.ศ. 2553 อาจารย์ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเอกชน ให้เป็นวิทยากรพิเศษทั้งในพื้นที่และนอกสถานที่ อีกทั้งยังนำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาอบรมให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มน้ำมันตำบลทุ่งคา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยความเต็มใจ จนเกษตรกรหลายรายประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้และเทคนิคดีๆที่อาจารย์จรูญ ได้ถ่ายทอดให้ทั้งสิ้น นอกจากในพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้ว แนวคิดของอาจารย์จรูญ ประดับการ ยังได้รับการยอมรับจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และจังหวัดอื่นๆในแถบภาคใต้ ที่เอาสูตรและวิธีการต่างๆไปทดลองใช้ในพื้นที่และได้ผลเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย
ปัจจุบันอาจารย์จรูญ ประดับการ ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการทำอาชีพเกษตร ในสวนปาล์มน้ำมัน 20 ไร่เศษ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ของท่าน ท่านยังคงทดลองและค้นหาเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเป็นที่ปรึกษาแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับทุกๆคนอย่างเต็มใจและไม่หวังสิ่งใดตอบแทน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคงไม่ใช่ประกาศเกียรติคุณ หรือโล่เกียรติยศใดๆ แค่เพียงได้รู้ได้ทราบว่าเกษตรกรได้นำวิธีการและสิ่งที่ท่านแนะนำไปใช้จนได้ผลและประสบความสำเร็จ ก็เป็นรางวัลที่ล้ำค่าภาคภูมิใจแล้ว

ต้นปาล์มเล็กก่อนให้ผลผลิตต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

เรื่อง/ภาพโดย: อรรถพงศ์ ศักนา จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร