เกษตรกรต้นแบบ

"ดิเรก แซ่ฮ้อ : เกษตรกรรุ่นใหม่กับแนวคิดการลดต้นทุน"

 29 มิถุนายน 2559 5,966
จ.ชลบุรี
ต้องมีความรู้ในงานที่ทำ หากรู้ไม่จริงต้องศึกษา
พอรู้แล้วค่อยลงมือทำ ถึงจะประสบความสำเร็จ

ดิเรก แซ่ฮ้อ เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ บนแนวคิดการลดต้นทุน

หัวใจสำคัญของการผลิตก็คือต้นทุน การลดต้นทุนการผลิตเป็นทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มผลกำไร โดยเกษตรกรต้องรู้ว่าจะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร และลดต้นทุนได้อย่างไร หลักในการลดต้นทุนนั้น ต้องทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดหรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป การลดต้นทุนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง ส่วนการลดต้นทุนทางด้านการเกษตร อาทิเช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ยาฆ่าแมลง ฯลฯ รวมถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ทางด้านการเกษตรที่สามารถจะมาช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ทำอยู่จึงสามารถนำมาวิเคราะห์หาต้นทุนที่ไม่จำเป็นและทำการตัดออกหรือใช้อย่างอื่นทดแทน เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ คุณดิเรก แซ่ฮ้อ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร บนแนวคิดของการลดต้นทุน โดยหาความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการเข้าฝึกอบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ตลอดจนการวางแผนการผลิต จนประสบความสำเร็จในเรื่องทำการเกษตร

หลักคิดในการใช้ชีวิต

คุณดิเรก แซ่ฮ้อ เกษตรกรชาวไร่วัย 35 ปี เป็นคนพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่กำเนิดมีน้องชายร่วมสายเลือดอีก 1 คน และด้วยเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวเชื้อสายจีน ทำให้ตนเองต้องเป็นหลักในการสืบต่อกิจการของครอบครัว โดยคลุกคลีกับการทำไร่ อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน มาตั้งแต่ยังเล็ก เตี่ยส่งมอบงานดูแลไร่อย่างเต็มตัวตั้งแต่อายุ 22 ปีหลังจากเรียนจบในระดับปริญญาตรี โดยยังดำเนินอาชีพชาวไร่มาจนถึงปัจจุบัน โดยการปลูกพืชอุตสาหกรรม อย่างเช่น อ้อย เป็นหลัก โดยยังมองเห็นตลาดของพืชอุตสาหกรรม หากเราสามารถลดต้นทุนการปลูกให้ต่ำ ก็จะสามารถเพิ่มส่วนกำไรได้ขึ้น ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่ดำเนินธุรกิจการปลูกและจำหน่ายพืชไร่ บนพื้นฐานของการคำนวณต้นทุนการลงทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อจะได้ผลกำไรมากและคุ้มค่าที่สุดเช่นกัน จึงเป็นที่มาของการใช้ต้นทุนที่ประหยัด คุ้มค่าและได้ประโยชน์มากที่สุด จึงเริ่มต้นด้วยการผลิตปุ๋ยคอกใช้ในไร่ของตนเอง เนื่องจากเคยซื้อปุ๋ยคอกจากแหล่งจำหน่ายต่างๆ แล้ว แต่คุณภาพของธาตุอาหาร ไม่ได้เท่ากับมูลค่าเงินที่เสียไป โดยทำการผลิตเองทั้งมูลไก่ไข่และมูลไก่เนื้อ มูลไก่เนื้อจะเหมาะกับมันสำปะหลังและอ้อย เพราะจะมีไนโตรเจนมากกว่า ส่วนมูลไก่ไข่จะนำไปใส่ปาล์มและยางพาราเนื่องจากมีไนโตรเจนที่น้อยรองลงมา เคยท้อแท้กับการลงทุนทำเกษตรพืชไร่ โดยเคยลงทุนปลูกสัปปะรดแบบที่ไม่มีประสบการณ์ จึงทำให้เกิดความเสียหายจากการลงทุนเป็นอย่างมาก แต่ใช้เป็นประสบการณ์ของชีวิตในการจะทำธุรกิจจะต้องมีความรอบคอบโดยคิดให้ถ้วนถี่มากยิ่งขึ้น โดยได้ประสบการณ์จากการทำธุรกิจก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีแผนซึ่งปัจจุบันจึงทำเพียงปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกจำหน่ายควบคุู่ไปกับการทำเกษตรพืชไร่ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว

ได้ลองผิดลองถูกกับการดำเนินธุรกิจมาหลายอย่าง ต่อมาจึงตัดสินใจเริ่มทำการผลิตน้ำตาลทรายแดงจำหน่าย โดยต้องการเพิ่มมูลค่าอ้อยที่เป็นพืชไร่ของตนเอง แต่ด้วยตนเองยังอ่อนประสบการณ์ แต่อยากลงมือทำ โดยมั่นใจว่าน้ำตาลทรายแดงเริ่มต้นจากการขายประวัติ ขายรสชาติ แต่เหนื่อยกว่าการทำปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยได้กำไรดีกว่า ด้วยการนำมูลไก่ที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่า นำมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อจำหน่ายต่อให้กับเกษตรกร ซึ่งบางช่วงกำไรมากถึง100% แต่การทำน้ำตาลทรายแดงได้ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์คุ้มค่าเป็นอย่างมาก

พืชอุตสาหกรรม อาชีพดั้งเดิมของครอบครัว

ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกร

ดิเรก แซ่ฮ้อ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ จึงนำความรู้มาปรับใช้กับอาชีพเกษตรกรรม อย่างเช่น การบัญชี จึงนำมาทำการปรับต้นทุนของอาชีพให้มีจำนวนน้อยที่สุด เพื่อการเพิ่มกำไรให้ได้มากที่สุดเช่นกัน จึงเริ่มทำการลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยคอกไว้ใช้เองภายในไร่ โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดิน เพราะก่อนหน้านี้ภายในไร่ใช้แต่ปุ๋ยเคมีทำให้สภาพดินเสื่อม และเคยซื้อปุ๋ยคอกจากแหล่งจำหน่ายอื่น เจอผสมดินบ้าง คุณภาพและจำนวนเงินที่เสียไปไม่คุ้มค่า ยิ่งราคาถูกคุณภาพยิ่งมีน้อย จึงเริ่มต้นซื้อมูลไก่มาไว้ใช้ในแปลงเอง จนกระทั่งเพื่อนสมาชิกเกษตรกรมาเห็นว่าการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อการปรับปรุงดิน ซึ่งมีราคาถูกและทำให้ได้ผลที่ดี จึงทำการขอซื้อเพื่อนำไปใช้ภายในไร่ด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดเป็นช่องทางการจำหน่ายปุ๋ยอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งปุ๋ยหมักที่หมักจากมูลไก่หรือจากมูลไก่โดยตรง ซึ่งมูลไก่เนื้อเหมาะกับมันสำปะหลัง อ้อย เพราะให้ไนโตรเจนเป็นจำนวนมาก แต่มีราคาถูก ส่วนมูลไก่ไข่จะนำไปใส่ในปาล์ม และยางพารา ราคามูลไก่เนื้อและมูลไก่ไข่จะมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการนำความรู้มาปรับใช้โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดิน หาพันธุ์พืชที่ดีที่มีอายุการเก็บเกี่ยวได้นาน หากทำแบบเดิมเหมือนสมัยก่อนจะมีแต่ต้นทุน โดยทุกอย่างเป็นต้นทุนหมด หากเกษตรกรสามารถทำการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้ ก็จะได้กำไรที่มากขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบันกำลังยื่นขอทะเบียนโรงงาน เพื่อการจำหน่ายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีใบอนุญาต ปัจจุบันจำหน่ายเพียงปุ๋ยคอกให้กับเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งเป็นการจำหน่ายแบบไม่บรรจุถุง ทำให้เกษตรกรไม่มีต้นทุนในเรื่องของการบรรจุ ทำให้ได้ราคาจำหน่ายที่ถูก ซึ่งเป้าหมายหลักเน้นการจำหน่ายแบบลดต้นทุน ขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพของดินก่อน ว่าดินมีธาตุอาหารอะไรบ้าง ขั้นต่อมาทำการปรับปรุงดินแล้วหาพันธุ์พืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาว จากสมัยก่อนการปลูกอ้อยจะเพียงแค่สองปีเท่านั้น แต่ปัจจุบันต้องเพิ่มระยะการปลูกเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

ปุ๋ยคอกมูลไก่เนื้อและมูลไก่ไข่ของคุณดิเรก เป็นการจำหน่ายโดยการบอกกันแบบปากต่อปากของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วได้ผล และจำหน่ายให้กับสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มนำ้มันจังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันเน้นปลูกอ้อยและปาล์มเป็นส่วนใหญ่ โดยต้องมีการวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ จากประสบการณ์ที่ได้รับมา ซึ่งปัจจุบันลูกค้าที่ใช้แล้วได้คุณภาพจึงกลับมาซื้อเพื่อใช้ใหม่ เนื่องจากได้ผลจากการใช้แล้วดีจริง ๆ เพื่อการปรับปรุงดินและปรับปรุงจุลินทรีย์ให้กับดินนั่นเอง

ปุ๋ยคอกมูลไก่เพื่อการลดต้นทุนในการเกษตร

เกียรติประวัติและผลงาน

- รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติลำดับที่3 ปี พ.ศ.2555
- ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี
- รองเลขาสมาคมเกษตรกรอำเภอบ่อทอง
- กรรมการบริหารสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดชลบุรี
- ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเลขาสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี

ปุ๋ยคอกมูลไก่เนื้อและมูลไก่ไข่พร้อมใช้ภายในไร่

เรื่อง/ภาพโดย: วนัสนันท์ สุดสงวน จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง