คลิปเกษตร
ตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาดเล็ก ผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยคุณคหบดี นามซื่อ เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการทดลองใช้และรับรองผลโดยปราชญ์ชาวบ้านผู้ทำปศุสัตว์อินทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตไก่ในฟาร์มได้มากขึ้น ปัจจุบันตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาดเล็กถูกนำไปใช้ในกลุ่มผู้ต้องการขยายพันธุ์ไก่ในฟาร์ม เช่นไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์เศรษฐกิจ ในหลายพื้นที่ อุปกรณ์ชนิดนี้มีต้นทุนต่ำ ใช้งานง่าย เกษตรกรทั่วไปสามารถประดิษฐ์เองได้โดยไม่ต้องซื้อตู้ฟักไข่ที่มีราคาแพง ซึ่งคุณคหบดี ภูมิใจนำเสนอและยินดีเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์นี้ให้เกษตรกรได้ใช้กัน
22 มีนาคม 2559
12,358
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยแรงงานในการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งในปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวมีค่าแรงสูงถึงวันละ 250-30บาท/วัน เกษตรกรจึงหันมาใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆมากขึ้น เช่น รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ด้วยปัญหานี้อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทองจากวิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้สำหรับนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าว ก็จะประกอบไปด้วย เครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่องและกระเช้าเก็บรวงข้าวซึ่งสามารถประยุกต์ตะแกงรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย ทั้งนี้สำหรับใครที่สนใจข้อมูลนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวาภายในเวลา 15 นาที หรือต้องการศึกษาดูงาน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทอง วิทยาลับเทคนิคนนางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร 0817257322
11 มีนาคม 2559
6,123
เทคนิคการให้น้ำ และปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำจากบาดาล สำหรับชาวไร่อ้อย คุณรัชต์รันดร์ วงษ์วิลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำไร่อ้อย มากว่า 20 ปี บนพื้นที่ 50 ไร่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้ประยุกต์เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพ ด้วยนวัตกรรมเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำงานของเครื่องดูดปุ๋ย จะประกอบไปด้วยมีเครื่องยนต์ 23 แรง เป็นตัวหลักในการทำงาน ซึ่งเป็นต้นกำลังในการดูดน้ำ และเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเครื่องนี้ยังสามารถส่งได้ 200 - 300 เมตร เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจะติดตั้งโดยให้ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุดเพื่อสะดวกในการใช้งาน จากนั้นเครื่องจะทำการส่งน้ำมายังท่อที่ทำการวางระบบไว้ ผลักดันให้ดูดน้ำในระบบสุญญากาศส่งไปยังท่อสายน้ำหยด ในขณะให้ปุ๋ยนั้น เราสามารถปรับวาวล์ เพิ่มหรือลดระดับในการให้ปุ๋ยได้ สามารถเปิดน้ำใส่ถังปุ๋ยได้เลย เพราะทำการเชื่อมต่อระบบไว้แล้ว เรียกได้ว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังการให้ปุ๋ย คือ ปริมาณน้ำ 200 ลิตร /ปุ๋ยน้ำหมัก 2 ลิตร ซึ่งจะสามารถให้ปุ๋ยได้ 2 ชั่วโมง/
10 มีนาคม 2559
5,949
ปัจจุบันการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เครื่องหั่นแทนแรงงานคน มีการพัฒนาออกมามากแต่ปัญหาของเครื่องที่ซื้อก็คือ เครื่องเกิดสนิมมีขนาดใหญ่ใช้งานไม่สะดวก หั่นสมุนไพรไม่ได้สัดส่วน เครื่องขนย้ายลำบาก ต้นทุนสูง ที่สำคัญมีการเสี่ยงในการทำงานสูง และส่วนใหญ่ทำให้เกิดการล้าช้าในการผลิตและผลผลิตที่ไม่มีความแน่นอน และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็รช อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้คิดค้นการทำวิจัยและการพัฒนาการทำนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 สำหรับพี่น้องที่ต้องการหั่นสมุนไพรเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และการทำงานของนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1จะเริ่มต้นกำลังจากมอเตอร์ 220 โวลต์ ขนาด 1/3 แรงม้า ส่งกำลังขับล้อสายพานมาที่แกนเพลาตัดซึ่งมีใบตัดและห้องตัดประกอบทั้งสองด้านสมุนไพรประเภทรากหรือหัวจะใช้ห้องตัดส่วนสมุนไพรประเภทใบจะใช้ห้องตัดใบและนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in สามารถปรับมุมองศาได้ 0-45 องศา สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ปรับความหนาการหั่นสมุนไพรประเภทหัวได้สูงสุด 10 มิลลิเมตรสมุนไพรประเภทต้นสูงสุด 50 มิลลิเมตร อัตราค่าไฟฟ้า 0.7 บาท ต่อชั่วโมง (2.7 บาท ต่อหน่วย)
3 มีนาคม 2559
6,453
อุปกรณ์ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยคุุณสมชาย ลายสีลา ปราชญ์เกษตรแห่งบ้านสวนปิรามิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผู้คิดค้นนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้าน เช่น ถังสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซ.ม. เหล็กเส้นกลม และแผ่นพลาสติกแข็ง นำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ให้อาหารปลาในบ่อดินแบบง่ายๆ สามารถนำไปแขวนไว้ในบ่อปลาแล้วให้ปลามากินอาหารเอง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะค่อยๆปล่อยอาหารให้ตกลงในบ่อ ตามแรงแวกว่ายของปลา "ถ้าปลาหิวเมื่อไหร่ อาหารก็จะตกลงในบ่อเมื่อนั้น" เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ให้อาหารที่เข้าใจธรรมชาติของปลามากที่สุด ไม่ต้องกังวลใจกับการให้อาหารปลาตามเวลา ช่วยให้ปลากินอาหารได้หมดโดยไม่เหลือทิ้งในบ่อ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำให้การเลี้ยงปลา เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
23 กุมภาพันธ์ 2559
6,771
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหรือโคขุน มักจะประสบปัญหากับการให้อาหารหยาบโดยโคมักจะขวิดและสะบัดหญ้าออกจากรางทำให้อาหารหยาบหล่นกระจายเรี่ยราด ต้องสิ้นเปลืองต้นทุนมากขึ้น คุณพะเยา ขวัญทอง เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรมา 10 ปี ได้แนะนำเทคนิคการทำรางให้อาหารหยาบโคเนื้อ สามารถลดต้นทุนโดยการใช้ผ้าตาข่ายหรือผ้าเกียด ขึงกับโครงไม้หรือโครงเหล็กให้มีลักษณะคล้ายรางอาหารผูกติดไว้กับโรงเรือน มีความลึกกว่ารางอาหารที่เป็นปูนซีเมนต์พอสมควร ซึ่งจะช่วยให้โคไม่สามารถสะบัดหรือขวิดหญ้าออกจากรางได้ รางอาหารที่ทำจากผ้าเกียดหรือผ้าตาข่ายจะมีความยืดหยุ่นและสามารถยึดเกาะกับหญ้าหรือฟางและอาหารหยาบชนิดอื่นๆได้ดีกว่ารางอาหารที่ทำจากปูนซีเมนต์ ทำให้ลดการสูญเสียและลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
18 กุมภาพันธ์ 2559
13,370
ผ้าไหมไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมมีการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อกันมา และใช้ความละเอียดอ่อนและความประณีตในการผลิตเส้นไหมให้ได้ออกมาสวยงามอย่างที่เห็น ทำให้ในปัจจุบันความต้องการของผ้าไหมไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มาก จึงส่งผลต่อการผลิต เนื่องจากไม่สามารถผลิตเส้นไหมให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าและตลาดได้ จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวสะพาน (เครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหม) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องสาวไหมถ่ายพลังงานด้วยโซ่ ประยุกต์มาจากเครื่องสาวไหมแบบพื้นบ้าน โดยการนำโซ่เข้ามาช่วยทุ่นแรง จากเดิมที่ใช้เครื่องสาวแบบพื้นบ้านจะได้เส้นไหมอยู่ที่ 400-500 กรัม/วัน แต่เมื่อใช้นวัตกรรมเครื่องสาวไหมพลังงานโซ่มาช่วย สามารถผลิตเส้นไหมได้ถึง 1,000-1,500 กรัม/วัน ความเร็วหัวปั่นสามารถปั่นได้ 5,500 รอบ/นาที และอัตราการสาวเส้นไหม 6.25 เมตร/นาที เป็นการสาวไหมแบบสาวควบ 2 เส้น สามารถนับจำนวนรังไหมได้ประมาณ 20-40 รัง อีกทั้งยังสามารถควบคุมขนาดเส้นไหมให้ต่ำลง 2-3 เท่า และเพิ่มความเหนียวเส้นไหมได้ถึง 35 %
15 กุมภาพันธ์ 2559
4,761