คลิปเกษตร
ว่านหางจระเข้นับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงงานแปรรูป แต่เกษตรกรมักจะประสบกับปัญหาการสูญเสียในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการ คุณปิติชัย ปลื้มจิตต์ เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกว่านหางจระเข้มา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการตัดทางใบว่านหางจระเข้เพื่อให้มีการสูยเสียน้อยที่สุดและเป็นที่ต้องการของโรงงาน และได้ราคาตามมาตรฐานของตลาด ซึ่งสามารถรับชมรับฟังและศึกษารายละเอียดได้จากคลิปวีดีโอ
7 กรกฎาคม 2559
2,448
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การขยายพันธุ์พืชสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดและความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด แต่สำหรับต้นมะนาว วิธีที่นิยมที่สุดก็คือ การตอนกิ่ง ซึ่งเกษตรกรหลายๆ รายมักจะประสบปัญหาการตอนกิ่งไม่ประสบความสำเร็จ กิ่งพันธุ์ที่ตอนรากไม่งอก ไม่สามารถนำไปปลูกต่อได้ ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและต้นทุนโดยใช่เหตุ นายภัณฑารักษ์ แก้วพลี เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่นาสวนผสมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้มีประสบการณ์ในการตอนกิ่งมะนาว ได้แนะนำวิธีการและขั้นตอนในการตอนกิ่งมะนาวให้ไดผลผลิตดี มีคุณภาพ เพือให้สามารถนำไปปลูกในแปลงได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดและรับชมได้ในคลิปวีดีโอ
4 กรกฎาคม 2559
3,527
มะเขือ ถือเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภค สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งแกง ผัด ต้ม หรือรับประทานสดคู่กับน้ำพริกชนิดต่างๆ มะเขือเป็นพืชที่ปลูกง่ายจึงทำให้นิยมปลูกไว้รับประทานภายในครัวเรือน คุณสมบัติ จำเนียรศรี เกษตรกรเจ้าของสวนประสมทรัพย์ในพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จะมาแนะนำวิธีการปลูกมะเขือไว้ในกระถางซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูกไม่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือน หรือจะปลูกเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
4 กรกฎาคม 2559
6,432
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและกำลังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเมนูอาหารคาวและหวาน เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากจึงทำให้มะนาวมีราคาแพง เกษตรกรหลายรายจึงหันมาปลูกมะนาวเป็นอาชีพเพื่อหวังรายได้ที่งดงาม ส่วนวิธีการขยายพันธุ์มะนาวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการเรียนรู้ การขยายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การตอนกิ่ง เพราะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ไม่ทำให้มะนาวกลายพันธุ์และคงคุณภาพเหมือนต้นพันธุ์เดิม คุณประจวบ จำเนียรศรี เกษตรกรเจ้าของสวนประสมทรัพย์ จะมาแนะนำวิธีการตอนกิ่งมะนาวนอกฤดูให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำขั้นตอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
14 มิถุนายน 2559
2,459
คุณไพร ดาวประสงค์ เกษตรผู้ปลูกผักแขยง บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่บ้านวังยางอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านจึงนิยมปลูกผักแขยงเป็นอาชีพ เนื่องจากผักแขยงเป็นพืชที่จะต้องใช้น้ำในการปลูกค่อนข้างมาก คุณไพรจึงให้คำแนะนำการปลูกผักแขยง โดยการปลูกผักแขยงจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แปลงปลูกจะต้องมีคันดินล้อมรอบให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดี จากนั้นนำต้นผักแขยงที่ได้เพาะเป็นต้นกล้าแล้วมาปักดำในแปลงให้มีระยะห่างประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วให้ควบคุมระดับน้ำในแปลงให้สูงจากพื้นดินประมาณ 5 เซนติเมตร ทุก 15 วันจะใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อบำรุงต้นผักแขยง หลังจากผักแขยงอายุประมาณ 45 วัน เกษตรกรก็สามารถเก็บผักแขยงเพื่อจำหน่ายได้ โดยจะจำหน่ายในราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม
3 มิถุนายน 2559
2,986
เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม สำคัญมากกับชาวสวนส้มโอทับทิมสยาม ต้นจะสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ลูกมีขนาดใหญ่ นายอิมรอน แสงวิมาณ บ้านแสงวิมาณ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งเมื่อก่อนการขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใช้วิธีเพาะปลูกด้วยเมล็ด ทำให้ได้ผลผลิตช้า หลังจากได้ทดลองตอนกิ่งพันธุ์ในหลายๆครั้ง จนค้นพบวิธีการตอนกิ่งที่ออกมาแล้วสมบรูณ์ และเมื่อนำกิ่งส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมาปลูกก็ทำให้ต้นเจริญเติบโตเร็วได้ผลผลิตดี จึงได้เผยเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามมาฝากกันครับ ท่านผู้ชมท่านใด สนใจจะนำเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนี้ไปใช้เอง ก็ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถทำได้โดยง่าย ชมวิธีการทำจากคลิปได้เลยครับ
1 มิถุนายน 2559
3,642
กาแฟ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นที่ แต่เกษตรกรหลายๆรายก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตได้เร็ว และเป็นต้นกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์คุณสังวาลย์ พิมลรัตน์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟและเพาะต้นกล้ากาแฟมา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟให้ได้ผลผลิตดี และได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ โดยต้องเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นกาแฟที่มีเมล็ดใหญ่และดก ระหว่างข้อของช่อเมล็ดกาแฟ เลือกเมล็ดที่สุกเต็มที่ซึ่งจะมีสีแดงจัด จากนั้นนำมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ 5 คืน จากนั้นนำมาปอกเปลือกด้านนอกออก และแกะเปลือกด้านในเมล็ดอีก 1 รอบ ให้เหลือแต่เมล็ดด้านใน นำมาเพาะในถุงหรือภาชนะที่ใส่ดินเตรียมไว้ โดยวิธีการเพาะคือฝังเมล็ดลงในดินไม่ต้องให้ลึก ให้เมล็ดกาแฟอยู่บริเวณผิวดิน และกดลงไปเล็กน้อย วิธีนี้จะช่วยให้เมล็ดกาแฟมีอัตราการงอกสูง และงอกเร็วกว่าการเพาะเมล็ดกาแฟโดยทั่วไป ซึ่งจากการสังเกตจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน ต้นกล้าที่ได้ก็แข็งแรงและเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
31 พฤษภาคม 2559
3,120
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
4,520
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
4,334