คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ปุ๋ยหมักจานด่วน 123 ได้จากการนำเอาสารเร่ง พด.1 เป็นตัวช่วยย่อยจุลินทรีย์ของปุ๋ยหมักให้ทำงานได้ดีขึ้น ,พด.2 เป็นตัวผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยหมัก ,พด.3 สารเร่งที่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่กำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคพืช วัตถุดิบ 1.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน 2.แกลบดำ 1 ส่วน 3.แกลบดิบ 1 ส่วน 4.รำละเอียด 10 กก. 5.น้ำหมัก พด.2 10 ลิตร 6.สารเร่ง พด.3 ผสมน้ำเพื่อใช้ในการลาด วิธีการทำ นำแกลบดำ + แกลบดิบ ผสมในอัตรส่วนเท่าๆกัน จากนัั้นนำมูลสัตว์ผสมกัน ใส่รำละเอียดเติมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำสารเร่ง พด.ที่ผสมน้ำแล้วราดลดบนกองวัสดุให้ได้ความชื้นอยู่ที่ 60% แล้วจึงนำกลอกใส่กระสอบ หรือกองไว้กับพื้นโดยใช้กระสอบป่านปิด ให้กลับกองปุ๋ยทุกวัน จนความร้อนหมดไว้ จนครบ 7 วัน อัตราส่วนในการใช้ 1 - 2 บุ้งกี๋ / 1 ตารางเมตร
21 มกราคม 2558
6,779
21 มกราคม 2558
4,758
คุณลุงสมทรง แสงตะวัน ปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ต้นแบบการดูงานเรื่องการปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวใหญ่ ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยคุณลุงได้แนะนำเทคนิคการเพิ่มความหวานของส้มโอได้ด้วยวิธีง่าย จากขี้แดดนาเกลือ โดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมวิจัยของกลุ่มชาวบ้านนาเกลือ และผ่านการรับรองจาก สกว.แล้ว ซึ่งพบว่าขี้แดดนาเกลือมีธาตุอาหารหลัก คือธาตุโปรแทสเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความหวาน ให้นำมาใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มของต้นส้มโอ ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60 วัน ในอัตราส่วนประมาณ 2-3 กก./ต้น/รุ่น หลังจากนั้นให้ลดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ จะทำให้ต้นเจริญเติบโตดี มีรสชาดหวาน น่ารับประทาน
21 มกราคม 2558
4,589
การปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย การบำรุงดินมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีบำรุงดินวันนี้ คุณสมพงษ์ อ้นชาวนา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการการปรับปรุงดินโดยการทำแม่ปุ๋ยอินทรีย์จากจอมปลวกเพื่อบำรุงดินในไร่นา หรือการทำหัวเชื้อจอมปลวก ซึ่งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย เพราะในการบำรุงดินนั้นถือเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการเตรียมดินก่อนหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว และเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูกับต้นข้าวอีกด้วย
21 มกราคม 2558
6,304
คลิปเกษตรแนะนำ