คลิปเกษตร
การตากข้าวเปลือกมีการใช้อุปกรณ์รองพื้นก่อนตากหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเกษตรกร การตากข้าวเปลือกเป็นการลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งเมื่อนำข้าวไปสีแล้วจะทำให้ได้ข้าวคุณภาพสูง และสามารถรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้นาน จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณอนันต์ ทองซุ่ย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแห่งพื้นที่ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำถึงเทคนิคการใช้อุปกรณ์รองพื้นการตากข้าวเปลือกด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ ใช้ทางมะพร้าวแห้งรองพื้นวางเรียงๆกันในชั้นแรก และชั้นที่ 2 วางสลับกับชั้นแรกวางแบบขัดกันไปมา จากนั้นก็ใช้ใช้ทางมะพร้าวแห้งรองพื้นแล้ววางสแลนก่อนตากข้าว วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเกิดความชื้นได้ดี ข้าวแห้งเร็วขึ้นใช้ระยะเวลาในการตากประมาณ 3 วัน จากปกติ 7 วัน เพราะมีการระบายอากาศได้ดี และถ้าเวลาฝนตกหรือมีน้ำไหลในช่วงเวลาที่อาจจะเก็บข้าวไม่ทันก็จะช่วยป้องกันข้าวเปลือกที่ตากอยู่ด้านล่างไม่ให้เปียกได้ ถือว่าประหยัดเวลาในการตากได้เร็วขึ้น และจำหน่ายข้าวได้เร็วขึ้นด้วย
27 กุมภาพันธ์ 2558
4,133
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาเลี้ยงแพะนมกันมากขึ้น แต่ปัญหาหลักที่พบมากก็คือต้นทุนในส่วนของอาหารที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอาหารข้น และอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง จากการสัมภาษณ์คุณสุขกิจ กิตติชนม์ธวัช เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมเกือบ 10 ปี ได้แนะนำถึงวิธีการเพิ่มโปรตีนในอาหารแพะนมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบดังนี้ 1.ใบกระถินสดสับ 2.ใบปาล์มหมัก 3.กากถั่วเหลือง 4.พรีมิกซ์ มาผสมรวมเป็นมื้อเดียวกันให้แพะนมกินโดยให้เพียงวันละ 2 มื้อ นอกจากจะง่ายต่อการจัดการและลดต้นทุนค่าอาหารได้มากแล้ว ยังช่วยให้แพะเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นการเลี้ยงไปจนโตเต็มวัย แพะมีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น น้ำนมหอม ด้วยคำจากยืนยันของคุณสุขกิจ กิตติชนม์ธวัช
25 กุมภาพันธ์ 2558
7,359
ต้นหอมแดงเป็นอีกหนึ่งสิ่งคู่ครัวที่ต้องให้ความพิถีพิถันในการเพาะปลูก เพราะเป็นพืชที่มีแมลงและเชื่อรามาก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย จนนำมาสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ ดังนั้นคุณคำใหม่ บริบาล เกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน อ.ราษีไศล ได้แนะนำการปลูกหอมแดงแบบอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ถึงหนึ่งเท่าตัว ไม่มีสารตกค้าง ลำต้นหอมจะเขียวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน บริเวณดอกหวานกรอบ หัวหอมใหญ่ไม่รีบกลิ่นไม่ฉุนจัด โดยในช่วงก่อนการปลูกให้บำรุงดินด้วยมูลสัตว์ไถ่กลบเว้นระยะ เมื่อต้นหอมเริ่มแตกต้นอายุประมาณ 20 วัน ให้ฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลง และฮอร์โมนไข่ให้หอมแดงสมบูรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2558
7,285
คุณสไว แก้วเคนมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบนบ่อดินเพื่อลดกลิ่นเหม็นสาบคาวในตัวปลา ช่วยให้เนื้อปลาหวานรสชาติดีเหมือนปลาที่จับได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ หรือในบ่อดิน แต่การเลี้ยงปลาทั้ง 2 รูปแบบจะเจอกับปัญหาปลาจะมีกลิ่นสาบคาวเนื่องจากอาหารตกค้างในบ่อ ในขณะที่การเลี้ยงปลาดุกในกระชังของคุณสไว จะเลี้ยงแบบแขวนกระชังปลาลงในบ่อดิน โดยแขวนกระชังลอยให้สูงจากพื้นบ่อประมาณ 1 เมตร ระยะห่างจากขอบบ่อเล็กน้อย จากนั้นทำการปล่อยปลาดุกลงเลี้ยงในกระชัง แล้วปล่อยปลานิลลงในบ่อดิน ให้อาหารเช้า-เย็น พอให้ปลากินอิ่ม ส่วนมูลปลาดุกที่ถูกขับถ่ายออกมาจะกลายเป็นอาหารปลานิลในบ่อดินไปด้วย อาหารปลาจะไม่ถูกหมักหมมในกระชังซึ่งจะช่วยทำให้กลิ่นสาบคาวปลาดุกหมดไป
20 กุมภาพันธ์ 2558
6,164
19 กุมภาพันธ์ 2558
4,777
คุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ปราชญ์เกษตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไร่นาสวนผสม ได้นำเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 เรื่อง ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ทั้งหมดมาครึ่งชีวิต 25 ปี ได้นำ 1 ใน 10 เรื่องมาแนะนำ เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรสำคัญที่สุด แต่เกษตรกรไม่สามารถไปหยิบฉวยเอาวิชาการต่างๆมาปฎิบัติตามได้หมด ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไร่นาสวนผสม จึงนำปัจจัยการผลิตแบบง่ายๆที่อยู่รอบตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่บางรายที่เลี้ยงแล้วประสบปัญหาขาดทุน จึงเป็นที่มาของการเลี้ยงไก่ได้ปุ๋ยหมัก และได้ไข่เป็นของแถม โดยมีขั้นตอนคือ ออกแบบโรงเรือนเล้าไก่ให้มีหลังคาคลุม แล้วขุดหลุมสำหรับทำปุ๋ยในเล้าไก่ ด้านใดด้านหนึ่งของโรงเรือน พร้อมกับทำนั่งร้านบนหลุม เพื่อให้ไก่ขึ้นไปนอน จากนั้นกวาดใบไม้เข้าหลุม เมื่อกวาดใบไม้เข้าหลุมทุกวัน ไก่ก็จะถ่ายมูลทุกวัน หลังจากนั้นนำน้ำหมักผลไม้ราด 2-3 วัน/ครั้ง ใช้เวลาหมักปุ๋ย 1เดือนหรือ 45 วัน สามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้ อัตราการใช้ : ปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม /ไร่
19 กุมภาพันธ์ 2558
12,595
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการทำอาหารปลากินพืช แบบลดต้นทุน เพียงนำกากมันสำปะหลัง 25 กิโกกรัม .EM 1 แก้ว น้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ลงในถุงปุ๋ยแล้วมัดถุงให้แน่น หมักทิ้งไว้ 15 วันก็สามารถนำไปให้ปลากินได้เลย กินได้เลย สามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 1 ปี เพียงเท่านี้ เกษตรกรก็มีแหล่งโปรตีนที่มีธาตุอาหารครบถ้วน แถมต้นทุนต่ำ
19 กุมภาพันธ์ 2558
4,803
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
5,966
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
9,693
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,160
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
6,191
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
5,842