เชิญชม...นิทรรศการข้าว...สายใยอาเซียน
วันที่ 20 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 20 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

“ข้าว...สายใยอาเซียน” ร่วมเรียนรู้เรื่องราวของ “ข้าว” พืชอาหารที่นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ และประเพณี

19 สิงหาคม 2559
561

อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และFarmer Shop โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการ “ข้าว...สายใยอาเซียน” ร่วมเรียนรู้เรื่องราวของ “ข้าว” พืชอาหารที่นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ และประเพณีแล้วนั้น ยังกำหนดวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคอีกด้วย โดยชวนเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมข้าวของชาวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น• ย้อนรอยเกษตรกรรมในภูมิภาคอาเซียน พร้อมประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวในประเทศสมาชิกอาเซียน

• เรียนรู้พันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากธรรมชาติ และน้ำมือมนุษย์ และระยะข้าวในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร

• ดู ดม ชิม ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ และเมนูพิเศษจากข้าวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านการทดลอง

• หัดร้อยมาลัยข้าวตอก เอกลักษณ์เฉพาะของชาวบ้านหยาดฟ้า จ.ยโสธร

• ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตเกี่ยวกับข้าวในภูมิภาคอาเซียน

ในวันเสาร์ที่ 20-วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-17.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เชิญชม...นิทรรศการข้าว...สายใยอาเซียน". (17-08-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 19-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000082288