งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15
วันที่ 21 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2563
วันที่จัดงาน : 21 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2563
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เตรียมจัดงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 วันที่ 21-30 ส.ค.นี้ ชูนวัตกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าและพันธุ์ไม้งาม

07 สิงหาคม 2563
6,579

วันนี้ (6 ส.ค.) ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมของการจัดงานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ส.ค.นี้ว่า ในส่วนของพิธีเปิดงานนอกจากจะได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว

ยังจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสมัยใหม่และงานวิจัย รวมถึงงานบริการด้านวิชาการที่ยกระดับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก

นอกจากนั้น ยังจะมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพมากกว่า 600 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น พืชตระกูลเฟิร์น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง พันธุ์ไม้ผลสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์หายาก อุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย เครื่องสีข้าวไร้แกลบ สัตว์เลี้ยง สินค้าอุปโภคและสินค้า OTOP ผลิตผลการเกษตร เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ผักปลอดสารพิษ สินค้าเทคโนโลยี เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นไปอย่างเคร่งครัด เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดทำฉากกั้นระหว่างสินค้ากับผู้รับบริการ ผู้ประกอบการต้องผ่านการคัดกรองเช่นเดียวกับผู้เที่ยวงาน การกำหนดจุดคัดกรองทางเข้าออกบริเวณงาน 4 จุด ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มดำเนินการด้านการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2539 ปัจจุบันมีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 11,000 คน ใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

โดยมุ่งเน้นผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ EEC การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ซึ่งทุกวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา และในวันที่ 26 ส.ค.นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของการสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com/local/detail/9630000080602