เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 22 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์เรียนรู้ฯ โรงเรียนข้าวและชาวนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงาน "งานเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

02 สิงหาคม 2559
661


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : กรมการข้าว