งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27
วันที่ 9 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2562
วันที่จัดงาน : 9 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน : คณทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดอย่างยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคใต้ โดยคณทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กิจกรรมภายในงาน
-ชมทิทรรศการ ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
-การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ฝึกอบรม ประกวด สาธิต บริการวิชาการ
-การจำหน่ายสินค้าอาหาร ผ้าพื้นเมือง เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง เทคโนโลยี่เกษตรและยานยนต์

07 สิงหาคม 2562
346

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://th-th.facebook.com/agrifairfnr