depa เปิดรับชุมชนไอเดียดี
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
วันที่จัดงาน : 14 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

depa เปิดรับชุมชนไอเดียดี!!!
ให้ทุนสนับสนุนสูงถึง 500,000 บาท...
สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

14 พฤษภาคม 2562
2,101

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวสู่ชุมชนดิจิทัล โดยเปิดรับไอเดียทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเกษตรอัจฉริยะในระดับชุมชน
- เช่น IoT/ระบบตรวจสอบย้อนกลับ/โดรนเพื่อการเกษตร
2. ด้านสุขภาพ สุขภาวะที่ดีของชุมชน
- เช่น บริการสุขภาพดิจิทัล/ระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉิน
3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน
- เช่น กล้องCCTV/ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วรถ
4. ด้านการท่องเที่ยวชุมชน
- เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลท่องเที่ยว/เส้นทางท่องเที่ยวอัจฉริยะ
5. ด้านการตลาดดิจิทัลและกระบวนการผลิตในระดับชุมชน
- เช่น ระบบอัตโนมัติ/กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทางการตลาด
6. ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- เช่น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ/Smart Home

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ลักษณะการช่วยเหลือ : องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน
.
ลักษณะการอุดหนุน : เป็นวิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชน ที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติเฉพาะ
.
หมายเหตุ : สำหรับผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน digital provider กับทาง depa
.
ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบได้จาก [QR code] ในภาพ
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
: 08-8227-2776
: dcd@depa.or.th
: http://www.depa.or.th/th/page/digital-transformation-community

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.depa.or.th/th/page/digital-transformation-community