ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 - 19
วันที่จัดงาน : 17 สิงหาคม 2561 - 19
สถานที่จัดงาน : สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

08 สิงหาคม 2561
443

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.wisdomking.or.th/news/603