สจล. ชวนอบรมเทคโนโลยีผักผลไม้สำหรับการส่งออก
วันที่ 6 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2561
วันที่จัดงาน : 6 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม้ และการส่งออกไปต่างประเทศ" จากวิทยากรชั้นนำด้านอาหาร และการเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ การนำเข้า และการส่งออก มินิเวิร์กช็อป ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ตลอดจนการศึกษาการจัดการตลาดนำเข้า และค้าส่งผลไม้ และโรงงาน SME แปรรูปทุเรียนที่ประสบความสำเร็จ ณ จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-0012-4901 หรือ www.inded.kmitl.ac.th

12 กรกฏาคม 2561
793

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.ryt9.com