หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561
วันที่จัดงาน : 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร "หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน" ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

04 กรกฏาคม 2561
1,939

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.wisdomking.or.th/news/546