โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้
วันที่ 10 มิถุนายน 2561
วันที่จัดงาน : 10 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : ชุดเอกสารประกอบการอบรม/ อาหารกลางวันและอาหารว่าง/ ชุดเลี้ยงหนอน/ ประกาศนียบัตร/ หนังสือ/ มุ้ง(จำลองดักหนอน) พริ้อมทั้งศึกษาดูงานโดย รศ.ดร.อนัฐ ตันโช

21 พฤษภาคม 2561
754

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร 053-873728 หรือ 084-4888305
www.maejonaturalfarming.org
facebook.com/ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินแม่โจ้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.maejonaturalfarming.org/