อบรมหลักสูตร การท่องเที่ยววิถีเกษตร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

เชิญเกษตรกรและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่มีความสนใจในการการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมการท่องเที่ยว เข้าฝึกอบรม หลักสูตร "การท่องเที่ยววิถีเกษตร วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามและลงชื่อสมัครโทร 061-3868815

29 มกราคม 2561
604


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร