งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ปี 2559
วันที่ 8 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 8 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน มุ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงลำไย ของจังหวัดลำพูน และส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

13 กรกฏาคม 2559
1,556

พบกับการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ การแสดงบันเทิง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ จะได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลำพูน ด้วย โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนในสถานศึกษาตั้งแต่ ระดับมัธยม ถึง อุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป สำหรับเพลงที่กำหนดให้ร้องประกวด อาจเป็นเพลงลำพูนในชุดอัลบั้ม ลำพูนเมืองวัฒนธรรม นำสู่อาเซียน หรือเพลงเกี่ยวกับจังหวัดลำพูนอื่นๆ ทั้งประเภท เพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง หรือเพลงสตริง มากมาย