งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
วันที่จัดงาน : 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

10 สิงหาคม 2560
583

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://th-th.facebook.com