ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2560
วันที่จัดงาน : 11 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

03 สิงหาคม 2560
867

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th