การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
วันที่ 24 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 24 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น

28 มิถุนายน 2559
653


ภายใต้หัวข้อ :

- มาตรฐานระบบการผลิตพืช GAP

- ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ และ การขอรับรองมาตรฐาน

- หลักเกณฑ์เงื่อนไขการส่งออกไปประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

- ชมสถานที่ผลิตสินค้าพืชที่ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 1,800 บาท

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 034-281-092, 034-351-399 โทรสาร 034-351-392

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :