ราคารับซื้อ วันที่ 19 เม.ย. 2564
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 19 เม.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
วัว
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
360.00
บาท/กก.
10.00
บวบ
53.00
บาท/กก.
5.00
วัว
สะโพกโคขุน
450.00
บาท/กก.
50.00
วัว
สันโคนม
500.00
บาท/กก.
50.00
หมึก
หมึกกล้วย
355.00
บาท/กก.
10.00
กุ้งแห้ง
ขนาดใหญ่
1,266.00
บาท/กก.
16.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
22-32°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
26-28°C