ราคารับซื้อ วันที่ 30 พ.ย. 2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
บาท/กก.
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
36.00
บาท/กก.
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
38.00
บาท/กก.
0.00