ราคารับซื้อ วันที่ 16 เม.ย. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.00
บาท/ฟอง
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 16 เม.ย. 2564
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ต้นหอม
168.00
บาท/กก.
0.00
บวบ
58.00
บาท/กก.
3.00
มะนาว
9.00
บาท/ลูก
1.00
หมู
สันใน
220.00
บาท/กก.
0.00
วัว
สันโคนม
450.00
บาท/กก.
50.00
กุ้งแห้ง
ขนาดกลาง
1,116.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.09 บาท
ดีเซล
26.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
21-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-29°C