ราคารับซื้อ วันที่ 5 ส.ค. 2564
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.70
บาท/ฟอง
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
4.00
บาท/ฟอง
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
4.00
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 4 ส.ค. 2564
ตลาดยิ่งเจริญ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
วัว
สันในวัว (ไม่แต่ง)
300.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
35.00
บาท/10ฟอง
0.00
ข้าว
ข้าวเสาไห้ 5%
35.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์ 1)
42.00
บาท/10ฟอง
0.00
หมู
หมูเนื้อแดงล้วน
125.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
ไข่ไก่ (เบอร์4)
32.00
บาท/10ฟอง
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.94 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.26 บาท