นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว และช่วยเหลืองานของกรมการข้าว โดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกรมการข้าวให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กรมการข้าว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านข้าวของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านการผลิต ผลผลิตข้าวและราคาผลผลิตข้าวในพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาการผลิตข้าวระดับตำบล รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวและพยากรณ์เตือนภัยการระบาด ของศัตรูข้าว และภัยธรรมชาติ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านข้าว
ราคารับซื้อ วันที่ 6 ก.พ. 2566
สุกรขุน
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
90.00
บาท/กก.
6.00