ประกาศผล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 59 สนับสนุนการทำเกษตรแบบครบวงจร เพื่อทางรอดที่ยั่งยืนของเกษตรกรไทย

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สานต่ออุดมการณ์และความมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ผ่านการดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการจัดการประกวดเป็นปีที่


คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 10 ท่าน ผู้เป็นต้นแบบของเกษตรกรที่พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ แนวคิดเกษตรครบวงจร มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เข้มข้นเป็นพิเศษ โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำเกษตร คือ การคิดวิเคราะห์ วางแผนการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิต ลดต้นทุน ลดเวลา ลดการสูญเ...


-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
มูลนิธิฯ ร่วมแสดงผลงานในงาน Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมออกบูธแสดงผลงานในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี 2559 (Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รม-------------------------------------

คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ
คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ คลิกชมภาพใหญ่ค่ะ