ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย สีม่วง 80.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร) สีขาว ขนาดใหญ่ 50.00  10.00
สีขาว ขนาดกลาง 40.00  10.00
สีแดง ขนาดใหญ่ 50.00  10.00
สีแดง ขนาดกลาง 40.00  10.00
ดอกหน้าวัว สีขาว 100.00  0.00
สีเขียว 100.00  0.00
สีชมพู 100.00  0.00
สีแดง 100.00  0.00
ใบพุด 10.00  0.00
ใบเล็บครุฑผักชี 20.00  0.00
ปทุมมา กระเจียว สีขาว 50.00  0.00
สีขาวอมชมพู 50.00  0.00
สีเขียว 50.00  20.00
สีชมพู 50.00  0.00
สีม่วง 50.00  0.00
สีส้ม 70.00  0.00
โปร่งฟ้า ขนาดใหญ่ 100.00  20.00
ไผ่ฟิลิปปินส์ 100.00  0.00
ฟิโรมะละกอ 80.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 25/07/2560
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า ราคา
บานไม่รู้โรย :
สีม่วง
80.00
บาท/กก.
 0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดกลาง
40.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดกลาง
40.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกหน้าวัว :
สีขาว
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีเขียว
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีชมพู
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีแดง
100.00
บาท/กำ
 0.00
ใบพุด
10.00
บาท/กำ
 0.00
ใบเล็บครุฑผักชี
20.00
บาท/กำ
 0.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีขาว
50.00
บาท/กำ
 0.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีขาวอมชมพู
50.00
บาท/กำ
 0.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีเขียว
50.00
บาท/กำ
 20.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีชมพู
50.00
บาท/กำ
 0.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีม่วง
50.00
บาท/กำ
 0.00
ปทุมมา กระเจียว :
สีส้ม
70.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดใหญ่
100.00
บาท/กำ
 20.00
ไผ่ฟิลิปปินส์
100.00
บาท/กำ
 0.00
ฟิโรมะละกอ
80.00
บาท/กำ
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×