ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย สีม่วง 70.00  0.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร) สีขาว ขนาดใหญ่ 80.00  20.00
สีขาว ขนาดกลาง 70.00  10.00
สีขาว บัวกลุ่ม 80.00  20.00
สีแดง ขนาดใหญ่ 80.00  20.00
สีแดง ขนาดกลาง 70.00  10.00
สีแดง บัวกลุ่ม 80.00  20.00
ดอกหน้าวัว สีขาว 100.00  0.00
สีเขียว 100.00  0.00
สีชมพู 100.00  0.00
สีแดง 100.00  0.00
ใบพุด 10.00  0.00
ใบเล็บครุฑผักชี 20.00  0.00
ปริก 250.00  0.00
โปร่งฟ้า ขนาดใหญ่ 120.00  0.00
ขนาดเล็ก 60.00  0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์ 80.00  0.00
ฟิโรมะละกอ 100.00  0.00
เฟิร์น เกล็ดหอย 30.00  0.00
เกลียวทอง 30.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 13/12/2562
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า ราคา
บานไม่รู้โรย :
สีม่วง
70.00
บาท/กก.
 0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดใหญ่
80.00
บาท/กำ
 20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดกลาง
70.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว บัวกลุ่ม
80.00
บาท/กำ
 20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดใหญ่
80.00
บาท/กำ
 20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดกลาง
70.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง บัวกลุ่ม
80.00
บาท/กำ
 20.00
ดอกหน้าวัว :
สีขาว
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีเขียว
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีชมพู
100.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีแดง
100.00
บาท/กำ
 0.00
ใบพุด
10.00
บาท/กำ
 0.00
ใบเล็บครุฑผักชี
20.00
บาท/กำ
 0.00
ปริก
250.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดใหญ่
120.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดเล็ก
60.00
บาท/กำ
 0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์
80.00
บาท/กำ
 0.00
ฟิโรมะละกอ
100.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เกล็ดหอย
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เกลียวทอง
30.00
บาท/กำ
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×