ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้าวโพด

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70  0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00  0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00  0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
6.00  0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20  0.80
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
6.40  0.40
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
6.50  0.00
ร้านกรวิทย์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80  0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80  0.30
ป.มานะพืชผล
จ.อุทัยธานี
7.00  0.00

ถั่วเขียว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ถั่วเขียวแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
19.00  3.00

ถั่วเหลือง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ถั่วเหลืองแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
15.00  0.00
สกต. ธ.ก.ส.ลำปาง
จ.ลำปาง
15.00  0.00
ร้านติรผลการเกษตร
จ.ลำปาง
17.00  0.00
สกก.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
18.00  0.00
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
18.50  2.00

มันสำปะหลัง

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.30  0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.30  0.00
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
1.40  0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.40  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
5.70
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
6.00
 0.00
บจ.เชียงรายกิจศิริไซโล
จ.เชียงราย
6.00
 0.00
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
6.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
6.20
 0.80
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
6.40
 0.40
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
6.50
 0.00
ร้านกรวิทย์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
6.80
 0.30
ป.มานะพืชผล
จ.อุทัยธานี
7.00
 0.00
ถั่วเขียวแกะเมล็ด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
19.00
 3.00
ถั่วเหลืองแกะเมล็ด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
15.00
 0.00
สกต. ธ.ก.ส.ลำปาง
จ.ลำปาง
15.00
 0.00
ร้านติรผลการเกษตร
จ.ลำปาง
17.00
 0.00
สกก.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
18.00
 0.00
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
18.50
 2.00
มันสำปะหลังหัวมันสด
คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
1.30
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.30
 0.00
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
1.40
 0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
1.40
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×