ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
สับปะรด
สับปะรดโรงงาน เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
3.20
 0.00
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
3.40
 0.00
สับปะรดโรงงาน คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.00
 0.00
บมจ.อาหารสยาม
จ.ชลบุรี
1.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
กล้วย
กล้วยหอมทอง เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
 0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
14.50
 0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
 0.00
กล้วยหอมทอง คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
8.00
 0.00
กล้วยไข่ เกรด A
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ล้งปรางค์ชุลี
จ.จันทบุรี
30.00
 0.00
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
30.00
 0.00
กล้วยไข่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
พี่เพลิน น้ำเป็น
จ.ระยอง
10.00
 0.00
ล้งเจ๊เจี๊ยบ หนองคล้า
จ.จันทบุรี
12.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
มะละกอ
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
จุดรับซื้อมะละกอฮอลแลนด์เอก
จ.จันทบุรี
10.00
 0.00
แผงเก๋รับซื้อมะละกอฮอลแลนด์
จ.ชลบุรี
12.00
 0.00
ร้านเจ๊แกบผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00
ร้านเจ๊แดงผลไม้
จ.ระยอง
15.00
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
6.50
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
7.00
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
7.00
 0.00
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
7.00
 0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
7.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
7.20
 0.00
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
7.60
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
15.00
 0.00
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
19.00
 0.00
ร้านโสพล
จ.พะเยา
20.00
 0.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
22.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
14.00
 0.00
บจ.ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร(ไทยแลนด์)
จ.เชียงใหม่
18.50
 0.00
ร้านติรผลการเกษตร
จ.ลำปาง
20.00
 3.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
26.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.80
 0.00
บมจ.ไทยง้วนเอทานอล
จ.ขอนแก่น
1.80
 0.00
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
1.80
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.90
 0.00
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
2.10
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ดาวเรือง
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.00
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.70
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.50
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.30
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
มะลิ
มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
300.00
 0.00
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
400.00
 0.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
800.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ดอกรัก
ดอกรักสีขาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
250.00
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
38.00
 2.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
40.00
 5.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
44.00
 6.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
46.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
48.00
 3.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
52.00
 2.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
42.00
 0.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
42.00
 0.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
44.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
80.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เป็ด
เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00
 0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
60.00
 0.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
60.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
65.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
70.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.70
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.30
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ปลา
ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
24.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
24.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
20.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
28.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
35.00
 0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
26.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
26.00
 0.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
48.00
 0.00
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
35.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
38.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
40.00
 0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
22-31°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
22-29°C
ชลบุรี
22-31°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×