ราคาสินค้าเกษตร
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ข้าวโพด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แกะเมล็ดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14 %
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
จันทราพืชไร่
จ.น่าน
6.50
 0.00
ลานวิเชียร
จ.เลย
7.00
 0.00
เจริญพรพาณิช
จ.อุทัยธานี
7.00
 0.00
สหพันธ์พืชผล
จ.พิษณุโลก
7.00
 0.00
หจก.ซินกวงน่าน
จ.น่าน
7.00
 0.00
หจก.ไทยดำรงค์อะโกร
จ.สุโขทัย
7.20
 0.00
บ.ฝ้ายเมืองเลย
จ.เลย
7.60
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
19.00
 0.00
ร้านโสพล
จ.พะเยา
20.00
 0.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
22.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองแกะเมล็ด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ศิริชัยอินเตอร์เทรด
จ.พิจิตร
14.00
 0.00
ร้านติรผลการเกษตร
จ.ลำปาง
20.00
 3.00
ร้านสุขมนัสเกษตร
จ.พิจิตร
26.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังหัวมันสด คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
1.80
 0.00
ลานมันอัญชนา
จ.ชัยนาท
1.90
 0.00
เอราวัณพืชผล
จ.เลย
2.00
 0.00
ลานมันอนุกิจ
จ.อุทัยธานี
2.10
 0.00
พรทิพย์พืชผล
จ.หนองบัวลำภู
2.20
 0.40
ลานมันทรัพย์เจริญ
จ.ขอนแก่น
2.25
 0.00
ลานมันตั้งนำโชค
จ.ขอนแก่น
2.50
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ดาวเรือง
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม จัมโบ้
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.20
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.80
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.60
 0.00
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
0.30
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
มะลิ
มะลิร้อยมาลัย คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
300.00
 0.00
ร้านคุณเกดดอกไม้สด
จ.สระบุรี
400.00
 0.00
ตลาดสดวัดสะแก
จ.นครราชสีมา
400.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ดอกรัก
ดอกรักสีขาว คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านลุงมังส์ ปากคลองตลาด
จ.กรุงเทพ
250.00
 0.00
  • 1
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
38.00
 0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
40.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
44.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
44.00
 0.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
48.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
52.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
CPF ประเทศไทย(สุราษฎร์ธานี)
จ.สุราษฎร์ธานี
42.00
 0.00
มิตรเจริญฟาร์ม(ไก่เนื้อ)
จ.สุราษฎร์ธานี
42.00
 0.00
เอไก่สด
จ.จันทบุรี
44.00
 0.00
ไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
80.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เป็ด
เป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สมควรฟาร์ม
จ.นครปฐม
55.00
 0.00
ภัคพลฟาร์ม
จ.สุรินทร์
55.00
 5.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลแสนสุข
จ.อุบลราชธานี
60.00
 0.00
บุญมาฟาร์ม
จ.นครปฐม
65.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ปีกไพรัช
จ.ชลบุรี
65.00
 0.00
เทพศิริฟาร์ม
จ.อุบลราชธานี
70.00
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.70
 0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
 0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
 0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ปลา
ปลาดุก ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
 0.00
ปลาดุก ไซส์เล็ก
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
20.00
 0.00
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
35.00
 0.00
ปลาดุก คละไซส์
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
20.00
 0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
 0.00
ปลาดุกโคราชลุงตู่ฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
30.00
 0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
32.00
 0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาทุ่งเดิน
จ.อุบลราชธานี
48.00
 0.00
ปลานิล ไซส์ใหญ่
ชื่อจุดรับซื้อ
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
35.00
 0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
38.00
 0.00
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
40.00
 20.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×