ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้าวเปลือกเหนียว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกเหนียว กข6 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
8,330.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,700.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00  0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00  0.00

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
8,300.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
8,700.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,000.00  0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,000.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,000.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00  0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,200.00  0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,500.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
8,330.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,700.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,800.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00
 0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00
 0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00
 0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
8,300.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
8,700.00
 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
9,000.00
 0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
9,000.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,000.00
 0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
9,000.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,000.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,000.00
 0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
9,200.00
 0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
9,500.00
 0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,000.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×