ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกนาปรัง (สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00  0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,800.00  0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00  0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
7,300.00  0.00
โรงสีภิญโญพานิช
จ.ปทุมธานี
7,600.00  0.00

ข้าวเปลือกเหนียว

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกเหนียว กข6 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
8,330.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,700.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00  0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00  0.00

สุกร

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00  0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00  0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00  0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00  0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00  4.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00  0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00  0.00
 ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ วันที่ 20/04/2560
ข้าวเปลือกนาปรัง
(สด)ชื้นมากกว่า14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีสิงโตทองไรซ์ อินเตอร์เทรด(พิจิตร)
จ.พิจิตร
6,700.00
 0.00
ท่าข้าวรวมทรัพย์ถาวร
จ.สุพรรณบุรี
6,800.00
 0.00
ท่าข้าว ช.บุญชู
จ.พระนครศรีอยุธยา
7,000.00
 0.00
โรงสีสนั่นเมือง
จ.กำแพงเพชร
7,300.00
 0.00
โรงสีภิญโญพานิช
จ.ปทุมธานี
7,600.00
 0.00
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
(แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน)
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
8,330.00
 0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
9,160.00
 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,700.00
 0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,800.00
 0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00
 0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,500.00
 0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00
 0.00
สุกรขุน
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/กก.)
เก่งเขียงหมู ตลาดใหม่ชลบุรี
จ.ชลบุรี
54.00
 0.00
อลงกรณ์ฟาร์ม
จ.เชียงราย
57.00
 0.00
ศรีสุดาฟาร์ม
จ.นครสวรรค์
57.00
 0.00
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
57.00
 0.00
โรงฆ่าสัตว์ FP
จ.นครปฐม
59.00
 4.00
ชัยยุทธฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
 0.00
เอเชียฟาร์ม
จ.อุดรธานี
60.00
 0.00

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×