ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2557

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ
13,750.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,750.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
13,800.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,800.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,800.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,900.00  0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร
13,900.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
14,000.00  0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00  0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
14,100.00  0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น
14,200.00  0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี
14,200.00  0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี
14,200.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,500.00  0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร
15,000.00  0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์
15,000.00  0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ
15,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 76