อีเมล
รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
10,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
10,500.00  0.00
สกก.เกษตรสมบรูณ์
จ.ชัยภูมิ
10,500.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
10,500.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
11,000.00  0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,000.00  0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
11,000.00  0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
11,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,250.00  0.00
บจ.โรงสีเลียงฮงไชย
จ.ขอนแก่น
11,300.00  0.00
บจ.โรงสีข้าวแหลมทองขอนแก่น(1995)
จ.ขอนแก่น
12,000.00  0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
13,000.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีโชคบุญมาก
จ.แพร่
9,500.00  0.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00  0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
12,000.00  0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
12,000.00  0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
12,000.00  0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×