อีเมล
รหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ราคาสินค้าเกษตร

ตลาดข้าว

ตลาดผัก

ตลาดผลไม้

ตลาดพืชเศรษฐกิจ

ตลาดดอกไม้

ตลาดปศุสัตว์

ตลาดสัตว์น้ำ

ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558

ข้าวเปลือกเจ้า

ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน

 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น

 หมายถึง ราคา ลดลง

 หมายถึง ราคา คงที่

ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
ศรีพุทธาพืชผล
จ.ขอนแก่น
12,000.00  0.00
ตลาดกลาง ธกส. จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
12,500.00  0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
12,900.00  0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,200.00  0.00
โรงสีเลียงฮงไช
จ.ขอนแก่น
13,450.00  0.00
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี
จ.ขอนแก่น
13,500.00  0.00
สกก.ศรีกันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
13,500.00  0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา
13,900.00  0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
14,000.00  0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00  0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา
14,000.00  0.00
สกก.ปราสาท
จ.สุรินทร์
14,000.00  0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
14,160.00  0.00
โรงสีชัยรุ่งเรือง
จ.บุรีรัมย์
14,200.00  0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
14,200.00  0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา
14,200.00  0.00
โรงสีกิจอุดม
จ.อุบลราชธานี
14,500.00  0.00
ข้าวเปลือกหอมมะลิ กข15 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน15%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
11,300.00  100.00
บจ.ข้าวทองธวัช
จ.เชียงราย
12,000.00  0.00
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next

จากหน้า 1 ถึง 39