เช็คราคาก่อนขาย เช็คราคาหน้าแผง
ตลาดข้าว ตลาดผัก ตลาดผลไม้ ตลาดพืชเศรฐกิจ ตลาดดอกไม้ ตลาดปศุสัตว์ ตลาดสัตว์น้ำ
ค้นหาสินค้า  
ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2557
*** ราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน: หมายถึงราคาเพิ่มขึ้น, หมายถึงราคาลดลง, หมายถึงราคาคงที่ ***

ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา 13,000.00 500.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา 13,000.00 500.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์ 13,000.00 500.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์ 13,100.00 200.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา 13,100.00 400.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา 13,200.00 100.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 13,200.00 200.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ 13,500.00 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี 13,750.00 0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร 13,900.00 0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 14,000.00 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 14,000.00 0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์ 14,100.00 0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 14,200.00 0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี 14,200.00 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย 14,200.00 0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น 14,300.00 0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร 14,400.00 0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี 14,400.00 0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด 15,000.00 0.00

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 20 ข้อมูล

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>


Farmer Info
Update ราคาสินค้าเกษตร
ผ่าน iPhone, Android
ได้แล้ววันนี้