เช็คราคาก่อนขาย เช็คราคาหน้าแผง
ตลาดข้าว ตลาดผัก ตลาดผลไม้ ตลาดพืชเศรฐกิจ ตลาดดอกไม้ ตลาดปศุสัตว์ ตลาดสัตว์น้ำ
ค้นหาสินค้า  
ราคาสินค้าเกษตร ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
*** ราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน: หมายถึงราคาเพิ่มขึ้น, หมายถึงราคาลดลง, หมายถึงราคาคงที่ ***

ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (แห้ง)ชื้นไม่เกิน14%
ชื่อจุดรับซื้อ ราคา (บาท/ตัน) เพิ่ม/ลด
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์ 13,300.00 200.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 13,400.00 0.00
โรงสี ส.รุ่งเรือง
จ.นครราชสีมา 13,500.00 0.00
โรงสีทองดี
จ.นครราชสีมา 13,500.00 0.00
โรงสีบุญทวีเจริญทรัพย์
จ.นครราชสีมา 13,500.00 0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์ 13,500.00 0.00
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
จ.นครราชสีมา 13,500.00 0.00
โรงสีเกษตรธัญญเจริญ
จ.อำนาจเจริญ 13,500.00 0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี 13,750.00 0.00
โรงสีกิจทวียโสธร
จ.ยโสธร 13,900.00 0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 14,000.00 0.00
สกก.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 14,000.00 0.00
โรงสีเพิ่มพูนทรัพย์
จ.กาฬสินธุ์ 14,100.00 0.00
สกก.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 14,100.00 0.00
โรงสี ป.ณัฐพล
จ.ขอนแก่น 14,200.00 0.00
โรงสีหนองหานไทยง้วน
จ.อุดรธานี 14,200.00 0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย 14,200.00 0.00
โรงสีศรีสกลค้าข้าว
จ.สกลนคร 14,300.00 0.00
โรงสีเกษตรเพิ่มผล
จ.อุดรธานี 14,300.00 0.00
โรงสีไทยเจริญวัฒนา
จ.อำนาจเจริญ 15,000.00 0.00

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 20 ข้อมูล

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>


Farmer Info
Update ราคาสินค้าเกษตร
ผ่าน iPhone, Android
ได้แล้ววันนี้