ศิลปะ@โมค่า
 VDO MOCA Present

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOOKS
Limited Edition
Miscellaneous
ART NEWS
"ป่ากระดูก"
โดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
309
2017-05-22

       ธรรมะไม่เพียงกล่อมเกลาจิตใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้อง การพึงรู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี เป็นจิตสานึกของมนุษย์ ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะ และพึงใช้ชีวิตทุกอย่างก้าวอย่างไม่ให้อยู่ในความประมาท

     ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ให้ธรรมะนำทางสรรค์สร้างงานศิลป์อย่างตรงไปตรงมาเล่าขับขานเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความไม่จีรังในสังขาร ศิลปินคิดสิ่งใดก็แสดงออกในสิ่งนั้นตามจริตส่วนตัว กอไผ่ถูกจัดวางคล้ายฉากกั้น พินิจพิจารณารูปทรงต้นไผ่นั่นคือข้อต่อกระดูกปลูกขึ้นล้อเลียนต้นไผ่ โครงกระดูกมนุษย์ที่แสดงอากัปกริยา เคล้าคลอกันแสดงถึงความรักที่มนุษย์พึงมีต่อกัน ศิลปินแทรกทัศนะที่มีต่อเรื่องราวทางโลกและทางธรรมเข้าไปในภาพอย่างตรงไปตรงมา โครงกระดูกที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆ แฝงความหมายไว้ให้แง่คิดในทางปริศนาธรรม มองเห็นแก่นแท้ความจริงของชีวิต ศิลปินวาดรูปเพื่อพิจารณาร่างกา

"คนละทาง"
โดย ปัญญา วิจินธนสาร
463
2017-05-15

     คนละทาง เป็นการสะท้อนความแตกแยกของคนในสังคม จากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 วันแห่งมหาวิปโยคก่อเกิดการจลาจลขึ้นเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เมื่อประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายหันหลังให้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลืมศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วไซร้ ความโกลาหลจึงพิบัติขึ้น เมื่อสังคมแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายสร้างอคติต่อกัน เป็นรอยร้าวสร้างความแตกแยกจนลืมรากเง้าว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองที่มีวัฒนธรรมสวยงามและมีวีชีวิตอันสงบสุข

     งานศิลป์อันทรงคุณค่ารำลึกเหตุการณ์สงครามประชาชนของ ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สร้างความสะเทือนใจครั้งสำคัญจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยหยั่งรากฝังลึกในความรู้สึก ผู้ทดลองค้นคว้าสิ่งใหม่อยู่สม่ำเสมอ

"ความสงบ"
โดย สุรสิทธิ์ เสาว์คง
1696
2017-05-05

  อารยธรรมล้านนายังคงเป็นมนต์สเน่ห์ชวนหลงใหลแก่ทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมเยือน จ.เชียงใหม่ แรงศรัทธาของบรรพบุรุษ ทำให้เกิดพุทธศาสนสถานหลายแห่งซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบัน  ภายใต้คติ ความเชื่อของโบราณาจารย์ช่างศิลป์ไทยนั้น  ทำให้ภายในกำแพงเมืองโบราณนครเวียงพิงค์ถูกประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมและจิตรกรรม อันเป็นเอกลักษณ์  รูปทรงของเทพยดา พญาสิงห์ พญาหงส์ สัตว์หิมพานต์และลวดลายพริ้วไหวระยิบระยับงดงาม ท้าทายกาลเวลาด้วยฝีมือช่างปูนปั้นสมัยโบราณ  เป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อการสะท้อนมุมมองและความรู้สึกสุขสงบผ่านผลงานจิตรกรรม ด้วยความงามอันประทับใจที่ไม่อาจละวางของ สุรสิทธิ์ เสาว์คง

     สุรสิทธิ์ เสาว์คง ศิลปินผู้ให้กำเนิดของการวาดแสงเทียนอันสุขสงบภายในพระอุโบสถล้านนาอันงดงาม ด้วยกลวิธีการวาดภาพแบบเหมือนจริง  ผลงานจิตรกรรมความสงบ ส่องสว่างความรู้สึกผ่านรู

"ครอบครัวหมา-นุษย์"
โดย อนุพงษ์ จันทร
40
2017-05-05

     ประเทศไทยคือเมืองพุทธเมืองที่มีอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม มีวิถีชีวิตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ผู้คนครองตนด้วยศีล๕ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเข้าวัดทำบุญถือเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังกันมาจากบรรพบุรุษ หล่อหลอมให้ลูกหลานมีวัฒนธรรมในการเข้าวัดทำบุญ วัดเป็นสถานที่รวบรวมพุทธศาสนิกชนและศูนย์รวมจิตใจ แต่ในความดีงาม ก็ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาของผู้ประสงค์ร้าย คอยจ้องทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเสียสถาบันไปไม่พ้น

     แม้เปลือกนอกของมนุษย์ดูคล้ายคลึงกัน แต่ลึกลงไปในจิตใจนั้นยากแท้หยั่งถึง เพราะใจมนุษย์มีความลุ่มหลงอยู่กับกิเลสและตัณหา ครอบครัวหมา-นุษย์ ประติมากรรม 3 มิติ ที่มีรูปทรงผสานระหว่างหมากับมนุษย์ผสานเข้าด้วยกันอย่างพิลึกพิลั่น สะท้อนปัญหาความผิดปกติทางสังคมที่มีการประพฤติตนอย่างไร้สติ อนุพงษ์ จันทร หยิบประเด็นด้านมืดของสังคม มาถ่ายทอดให้ได้แลเห็นและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย เป็นเสียงสะท้อนความหวังผ่านงานศิลปะที่ศิลปินพึ่งให้สังคมได้ตระหนักคิด มารศาสนาที่แฝงมาอยู่ในชุดผ้าเหลือง มุ่งทำลายวงการพุทธศาสนาให้เสื่อม

"ความมืด"
โดย วีระศักดิ์ สัสดี
67
2017-05-04

     พิธีกรรมความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาแต่โบราณ ว่าด้วยเรื่องภูตผีวิญญาณ ก่อเกิดพิธีกรรมต่างๆนานา กราบไหว้ถวายเครื่องบูชา เรียกพิธีการเหล่านี้ว่าการนับถือผี แม้วิญญาณจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้วัดได้ แต่ในทางจิตสัมผัสที่มีสามารถรู้สึกถึงพลังอำนาจจากอีกภพภูมิหนึ่งยังคงเป็นความเชื่อกันอยู่มาก ความเชื่อและแรงแห่งความศรัทธาเรื่องการไหว้ผีนี้เอง ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนภูมิภาคเอเชีย

     พลังความเชื่อก่อเกิดแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินล้านนา ผู้คนชีวิตคลุกคลีกับธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเกรงกลัวต่อภัยธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำการไหว้ผี เมื่อวิญญาณบรรพบุรุษล่วงลับไป ผีปู่ย่าท่านจะคอยวนเวียนดลบันดาลสุขปกปักรักษาลูกหลานจากภัยอันตรายใดๆ พิธีการไหว้บูชาปู่แสะย่าแสะซึ่งเป็นวัฒนธรรมการไหว้ผีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นกัน หรือที่เรียกกันว่าประเพณีเลี้ยงดง มีลักษณะเด่นของพิธีนี้คือการล้มควายทั้งตัวเป็นเครื่องถวายบูชาแด่ผีปู่ย่า วีระศักดิ์ สัสดี ศิลปินชาวลำพูน ผู้ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นวิถีชนบทไ

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×