ART NEWS

ART NEWS

ป่ากระดูก
โดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ

       ธรรมะไม่เพียงกล่อมเกลาจิตใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้อง การพึงรู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี เป็นจิตสานึกของมนุษย์ ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เรามีสติสัมปชัญญะ และพึงใช้ชีวิตทุกอย่างก้าวอย่างไม่ให้อยู่ในความประมาท

     ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ให้ธรรมะนำทางสรรค์สร้างงานศิลป์อย่างตรงไปตรงมาเล่าขับขานเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ความไม่จีรังในสังขาร ศิลปินคิดสิ่งใดก็แสดงออกในสิ่งนั้นตามจริตส่วนตัว กอไผ่ถูกจัดวางคล้ายฉากกั้น พินิจพิจารณารูปทรงต้นไผ่นั่นคือข้อต่อกระดูกปลูกขึ้นล้อเลียนต้นไผ่ โครงกระดูกมนุษย์ที่แสดงอากัปกริยา เคล้าคลอกันแสดงถึงความรักที่มนุษย์พึงมีต่อกัน ศิลปินแทรกทัศนะที่มีต่อเรื่องราวทางโลกและทางธรรมเข้าไปในภาพอย่างตรงไปตรงมา โครงกระดูกที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆ แฝงความหมายไว้ให้แง่คิดในทางปริศนาธรรม มองเห็นแก่นแท้ความจริงของชีวิต ศิลปินวาดรูปเพื่อพิจารณาร่างกา

2017-05-22
1427
คนละทาง
โดย ปัญญา วิจินธนสาร

     คนละทาง เป็นการสะท้อนความแตกแยกของคนในสังคม จากเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 วันแห่งมหาวิปโยคก่อเกิดการจลาจลขึ้นเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เมื่อประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายหันหลังให้พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลืมศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วไซร้ ความโกลาหลจึงพิบัติขึ้น เมื่อสังคมแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายสร้างอคติต่อกัน เป็นรอยร้าวสร้างความแตกแยกจนลืมรากเง้าว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองที่มีวัฒนธรรมสวยงามและมีวีชีวิตอันสงบสุข

     งานศิลป์อันทรงคุณค่ารำลึกเหตุการณ์สงครามประชาชนของ ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สร้างความสะเทือนใจครั้งสำคัญจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยหยั่งรากฝังลึกในความรู้สึก ผู้ทดลองค้นคว้าสิ่งใหม่อยู่สม่ำเสมอ

2017-05-15
1760
ความสงบ
โดย สุรสิทธิ์ เสาว์คง

  อารยธรรมล้านนายังคงเป็นมนต์สเน่ห์ชวนหลงใหลแก่ทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมเยือน จ.เชียงใหม่ แรงศรัทธาของบรรพบุรุษ ทำให้เกิดพุทธศาสนสถานหลายแห่งซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นปัจจุบัน  ภายใต้คติ ความเชื่อของโบราณาจารย์ช่างศิลป์ไทยนั้น  ทำให้ภายในกำแพงเมืองโบราณนครเวียงพิงค์ถูกประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมและจิตรกรรม อันเป็นเอกลักษณ์  รูปทรงของเทพยดา พญาสิงห์ พญาหงส์ สัตว์หิมพานต์และลวดลายพริ้วไหวระยิบระยับงดงาม ท้าทายกาลเวลาด้วยฝีมือช่างปูนปั้นสมัยโบราณ  เป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อการสะท้อนมุมมองและความรู้สึกสุขสงบผ่านผลงานจิตรกรรม ด้วยความงามอันประทับใจที่ไม่อาจละวางของ สุรสิทธิ์ เสาว์คง

     สุรสิทธิ์ เสาว์คง ศิลปินผู้ให้กำเนิดของการวาดแสงเทียนอันสุขสงบภายในพระอุโบสถล้านนาอันงดงาม ด้วยกลวิธีการวาดภาพแบบเหมือนจริง  ผลงานจิตรกรรมความสงบ ส่องสว่างความรู้สึกผ่านรู

2017-05-05
2650
ครอบครัวหมา-นุษย์
โดย อนุพงษ์ จันทร

     ประเทศไทยคือเมืองพุทธเมืองที่มีอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม มีวิถีชีวิตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ผู้คนครองตนด้วยศีล๕ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเข้าวัดทำบุญถือเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังกันมาจากบรรพบุรุษ หล่อหลอมให้ลูกหลานมีวัฒนธรรมในการเข้าวัดทำบุญ วัดเป็นสถานที่รวบรวมพุทธศาสนิกชนและศูนย์รวมจิตใจ แต่ในความดีงาม ก็ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาของผู้ประสงค์ร้าย คอยจ้องทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมเสียสถาบันไปไม่พ้น

     แม้เปลือกนอกของมนุษย์ดูคล้ายคลึงกัน แต่ลึกลงไปในจิตใจนั้นยากแท้หยั่งถึง เพราะใจมนุษย์มีความลุ่มหลงอยู่กับกิเลสและตัณหา ครอบครัวหมา-นุษย์ ประติมากรรม 3 มิติ ที่มีรูปทรงผสานระหว่างหมากับมนุษย์ผสานเข้าด้วยกันอย่างพิลึกพิลั่น สะท้อนปัญหาความผิดปกติทางสังคมที่มีการประพฤติตนอย่างไร้สติ อนุพงษ์ จันทร หยิบประเด็นด้านมืดของสังคม มาถ่ายทอดให้ได้แลเห็นและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย เป็นเสียงสะท้อนความหวังผ่านงานศิลปะที่ศิลปินพึ่งให้สังคมได้ตระหนักคิด มารศาสนาที่แฝงมาอยู่ในชุดผ้าเหลือง มุ่งทำลายวงการพุทธศาสนาให้เสื่อม

2017-05-05
569
ความมืด
โดย วีระศักดิ์ สัสดี

     พิธีกรรมความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาแต่โบราณ ว่าด้วยเรื่องภูตผีวิญญาณ ก่อเกิดพิธีกรรมต่างๆนานา กราบไหว้ถวายเครื่องบูชา เรียกพิธีการเหล่านี้ว่าการนับถือผี แม้วิญญาณจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ไม่สามารถใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้วัดได้ แต่ในทางจิตสัมผัสที่มีสามารถรู้สึกถึงพลังอำนาจจากอีกภพภูมิหนึ่งยังคงเป็นความเชื่อกันอยู่มาก ความเชื่อและแรงแห่งความศรัทธาเรื่องการไหว้ผีนี้เอง ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนภูมิภาคเอเชีย

     พลังความเชื่อก่อเกิดแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินล้านนา ผู้คนชีวิตคลุกคลีกับธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเกรงกลัวต่อภัยธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำการไหว้ผี เมื่อวิญญาณบรรพบุรุษล่วงลับไป ผีปู่ย่าท่านจะคอยวนเวียนดลบันดาลสุขปกปักรักษาลูกหลานจากภัยอันตรายใดๆ พิธีการไหว้บูชาปู่แสะย่าแสะซึ่งเป็นวัฒนธรรมการไหว้ผีที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นกัน หรือที่เรียกกันว่าประเพณีเลี้ยงดง มีลักษณะเด่นของพิธีนี้คือการล้มควายทั้งตัวเป็นเครื่องถวายบูชาแด่ผีปู่ย่า วีระศักดิ์ สัสดี ศิลปินชาวลำพูน ผู้ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นวิถีชนบทไ

2017-05-04
784
จักรวาล
โดย ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ)

     จักรวาล กว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยดวงดาวมากมาย ฉายประกายและโคจรห้วงแรงโน้มถ่วงของแต่ละหมู่ดวงดาวในจักรวาล เช่นเดียวกับโลกที่ยังคงหมุนเวียน และทุกสรรพสิ่งนั้นเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ส่องแสง สลับเวลากับพระจันทร์ มิพร่ำบ่นทุกชั่วคืนวัน
     ตัวเรานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ที่ขยับเคลื่อนไหวบนจักรวาล เสียงฮึมเพลงคลาสสิคดังกระหึ่มกึกก้อง เปล่งเสียงออกจากลำคอ ประเทือง เอมเจริญ บรรเลงไปพร้อมจังหวะการเคลื่อนไหวของฝีแปรง เป็นปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติผงาดลงสู่ผืนผ้าใบตามอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวที่ถูกบันทึกไว้ในริ้วรอยหยักของสมอง ริ้วของแสงฉายส่องชัดเจนเป็นประกาย ฉายลำแสงส่องให้เป็นสัจธรรม ความสุขความทุกข์นั้นเวียนวนหมุนไปตามผลของการกระทำ แสงที่ส่องผ่านลงมาให้มนุษย์ได้รับไออุ่นชโลมกาย รับพลังจากธรรมชาติที่ส่งต่อมาสู่โลกและพลังงานต่อมนุษย์ ศิลปินเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง เรียนรู้ธรรมชาติและรวบรวมพลังที่ได้จากธรรมชาติ จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นไปในรูปแบบของตน การใช้สีสร้างริ้วของแสงจึงกลายเ

2017-05-03
648
พระอาทิตย์
โดย ประเทือง เอมเจริญ (ศิลปินแห่งชาติ)

     ระบบสุริยะนั้นมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง คือแหล่งกำเนิดแสง และคือสัญลักษณ์บอกถึงการเริ่มต้นวันใหม่ เปล่งประกายแสงสาดส่องให้มนุษย์มองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก และให้ทุกชีวิตได้ดำรงชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างวิถีกันออกไปเป็นวัฎจักร จนแปรเปลี่ยนสภาพย่อยสลายไปตามกาลเวลา

     ฟากฟ้าที่กว้างไกลไร้ที่สิ้นสุด แสงอาทิตย์แพร่กระจายรัศมีออกไปรอบตัวในรูปแบบแสงสว่างและความร้อน ตกลงบนพื้นผิวโลกภายใต้กฎของธรรมชาติ มนุษย์ปรารถนาหาความจริง ความดี และความงาม มีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปของโลกไปพร้อมกับเรียนรู้ธรรมชาติ ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาตินั้นคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไร้รูปธรรม ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินผู้มองเห็นคุณค่า ความงาม และพลังในธรรมชาติ เรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง โดยการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคราแล้วคราเล่า และออกไปเขียนภาพที่มีธรรมชาติเป็นครู ค่าปริมาณความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจเกิดขึ้นเสมอกับศิลปินเมื่อพาตัวและใจสัมผัสธรรมชาติ “ดวงอาทิตย์” ภาพผลงานศิลปะชิ้นทรงพลัง จุดศูนย์กลางเป็นรูปดอกบัวบาน ให้ลายเส้นบิดพลิ้ว

2017-05-03
1046
นางนกเงือก
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

  เมื่อเอ่ยถึงความรัก มนุษย์ล้วนไขว่คว้าหาความรักที่มั่นคงยั่งยืน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ท่านปั้นเนรมิตก้อนดินให้กลายเป็นงานศิลปะที่สะท้อนคุณค่าแห่งความรัก เป็นผลงานกลั่นกรองจากจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดในด้านการผสมรูปทรงต่างๆรวมเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือเป็นความขัดแย้งแปลกตาที่ลงตัว

     นกเงือกเป็นสัตว์ปีกขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ผืนป่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ในประเทศไทยนั้นเป็นถิ่นอาศัยของนกเงือก 13 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ นกกก (Great hornbill) สัญชาตญาณการครองคู่ของนกชนิดนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก นกเงือกจะอยู่ครองคู่และดูแลกันจนตัวใดตัวหนึ่งตายจากกันไป ในขณะที่มนุษย์ดาเนินชีวิตด้วยกิเลส ตัณหา ราคะ สิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในความรักใคร่ จากเรื่องราวที่กล่าวมานั้น เป็นต้นเหตุจุดชนวนความคิด ก่อเกิดผลสะเทือนใจให้กับศิลปิน ว่าด้วยเรื่องราวความรักอันไม่จีรังยั่งยืนของมนุษย์ ถูกรวมบันทึกลงในผลงานประติมากรรม “นางนกเงือก” ประติมากรรมสาริดขนาดใหญ่ อนุสาวรีย์แห่งร

2017-04-10
1028
กามา
โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

     หากได้ยินความต่างๆนานาถึงโลกียธรรม ธรรมแห่งผู้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง  ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแต่ยังยึดอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราครอบครองเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายที่เราควบคุมได้ ก็มิใช่ของเราที่แท้จริง ทุกสิ่งเกิดและดับสิ้นไปเป็นธุลี บนโลกนี้จึงมีไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ ดั่งคำพระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่มีสิ่งใดเที่ยง สังขารก็เช่นกัน  การไม่ยึดติด ไม่ครอบครอง ไม่ผูกพันจะทำให้เราไม่ตกในห้วงของความทุกข์

     ประติมากรรมสำริดชิ้นใหญ่มหึมา ร่างกำยำดั่งอสูรกายแห่งกามภพ โดย ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ แสดงออกถึงสัญชาติญาณมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสมบูรณ์ให้ชีวิต ล้วนแสวงหาไขว่คว้าทุกสิ่งอันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ  กายและจิตของมนุษย์จึงถูกครอบงำไปด้วย กิเลส ตัณหา ราคะ ความอยากได้อยากมีที่ไร้ขอบเขต กามามีใบหน้าเป็นมนุษย์ รูปพรรณสง่างดงาม มีปัญญาเฉียบแหลมเฉกเช่นก้นหอยที่แหลมคมอยู่ด้านบนศีรษะ ปทุมชูก้านเบ่งบานสวยงาม แทนสัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชา เพียบพร้อมด้วยปีกทรงพลังอำนาจแห่งการโบยบินอย่างอิสรเสรี ปลายหาง

2017-04-10
407
ปากเกร็ด
โดย สมวงศ์ ทัพพรัตน์

     สายน้ำแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเกาะเกร็ด เป็นสถานที่ที่คนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ ใช้ชีวิตถ้อยทีถ้อยอาศัยผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มายาวนาน ใช้ทั้งบริโภค และอุปโภคเพื่อดำรงชีวิต และภายใต้ผืนน้ำนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย

     การออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้พบเจอทั้งความเงียบสงบ ความวุ่นวายโกลาหล  ศิลปินแต่ละท่านจะมีทัศนคติในการเลือกมุมมองที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ตนปรารถนาออกมาแตกต่างกันไป สมวงศ์ ทัพพรัตน์ เลือกที่จะปล่อยใจให้ลื่นไหลไปกับการขีดเขียนเรื่องราวท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มุมมองวิถีชีวิตชนบทแบบเรียบง่าย ทว่าด้วยชั้นเชิงการทับซ้อนของสีอย่างนุ่มนวลคล้ายๆหมอกบางๆ ราวกับว่าอยู่ในห้วงความฝัน  รู้สึกและสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ พลังสีเบาบางคล้ายจะจางหายไป สร้างความสงบและทำให้รู้สึกเกิดความปิติสุข บรรยากาศที่ตลบอบอวนด้วยลม พัดธงชาติไทยปลิวไสว เรือโดยสารที่แล่นบนผิวน้ำ หอบหิ้วชีวิตผู้คนข้ามไปอีกฝากหนึ่ง มองไกลออกไปเห็นบ้านทรงไทยริมน้ำใน

2016-12-15
1320
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×