ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
ศิลปวัฒนธรรม
วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

892

วัดอรุณ หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยอยุธยา แต่เดิมเรียกว่า วัดมะกอก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง ซึ่งได้ขยายเขตพระราชฐานไปถึงวัดแจ้งจึงเป็นวัดภายในพระราชชวัง เหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สมัยอยุทธยา ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาณพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ พ.ศ.๒๓๒๒ ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐาณที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๓๒๗

อ่านรายละเอียด

วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชยญาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่บนถนนประชาธิปก(สมเด็จเจ้าพระยา) เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

532

วัดพิชยญาติการาม หรือชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพิชัยญาติ แต่เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุญนาค) หรือสมเด็จพยาองค์น้อย ได้บูรณะขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๘๔ เพื่อถวายเป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ ๓

อ่านรายละเอียด

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อะทิ พารากอน และ เซ็นทรัล เวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

651

วัดปทุมวนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงสร้างขึ้นพร้อมคู่กับพระราชอุทยาน สำหรับพักผ่อนพระราชอิสริยาบถนอกพระนคร ทรงเรียกว่า สระปทุม และพระองค์ยังโปรดกล้าให้สร้างวัดนี้ เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัดและรับบิณฑบาตร จากพระองค์และพระราชินี ผ่านบริเวณสระบัวในครั้งนั้นอีกด้วย

อ่านรายละเอียด
วัดในต่างจังหวัด

วัดบ่อเงิน

วัดบ่อเงิน สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๔ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

1300

วัดบ่อเงินสร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. ๒๔๕๔ โดยขุนวิเศษภักดี นายอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนางพ่วง ภรรยาและนายยมบุตรได้ร่วมกันมอบที่ดินให้แก่พระครูบวรธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี พระครูและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้น ณ ที่ดินนั้น ในแรกเริ่มชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้ว่า วัดโบสถ์ แต่ต่อมาวัดได้รับการขนานนามใหม่เป็น วัดบ่อเงิน เพราะมีผู้อุปการะวัดแห่งนี้มากมาย

อ่านรายละเอียด

วัดเจ็ดยอด

วัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นโดยพระยาติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย ผู้ทรงครองราชระหว่างปี พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๓๑ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2908

พระยาติโลกราช ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ศูนย์กลางของมหาสัตตะสถาน หรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุข พระยาติโลกราชได้พระราชทานนามวัดว่า วัดมหาโพธาราม

อ่านรายละเอียด

วัดกู่เต้า

วัดเวรุวณาราม หรือ วัดกู่เต้า เป็นวัดราษฎร์ มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3762

วัดเวรุวณาราม หรือ วัดกู่เต้า ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด แต่ชื่อของวัดทั้งสองกลับมีความหมายที่น่าสนใจยิ่ง เพราะคำว่าเวรุวรรณวิหาร ซึ่งหมายถึงว่าวิหารซึ่งอยู่ในป่าไม้ไผ่ ส่วนกู่เต้าเป็นภาษาญวน หมายถึงที่บรรจุอัฐิหรือที่เผาศพ ซึ่งทั้งสองความหมายน่าจะสื่อให้เห็นถึงที่ตั้งวัดในอดีต ด้านหน้าของอุโบสถวัดกู่เต้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนอุโบสถนั้นเป็นทรงล้านนา หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นรูปแกะสลักรูปสัตว์ปิดทองคำเปลว บานประตูหน้าต่างงดงามด้วยลวดลายไม้แกะสลัก ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ประทับนั่งในซุ้มบุษบกและพระพุทธรูปปางต่างๆ

อ่านรายละเอียด
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×