ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดบางรักใหญ่
606

วัดบางรักใหญ่ สร้างขึ้นราวปีพ.ศ. ๒๓๒๖ หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยชาวมอญ เดิมชื่อวัดโพธาราม ต่อมาสภาพบ้านเมืองและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป วัดจึงได้รับการขนานนามใหม่ตามชื่อตำบลที่ตั้งว่า วัดบางรักใหญ่ วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๓

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมมีนามว่า วัดสุทธาวาส แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพระโต หรือวัดเสาชิงช้า มีพระวิหารใหญ่เทียบเท่ากับวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา เพื่อเป็นศรีสง่ากับพระนคร แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้น พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ตั้งอยู่แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
419
วัดหมื่นสาร
วัดหมื่นสาร ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่ชื่อวัดกลับมีปรากฏในตำนานพระสิลาตั้งแต่สมัยพระเจ้าลกติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ แห่งราชวงศ์มังราย สันนิษฐานจากชื่อวัดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยขุนนางยศ หมื่น นามว่า สาร เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระพุทธศาสนาและเพื่อฉลองยศตำแหน่งที่ตนได้รับ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
411
วัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๔๔๐ โดยนายเถิ่งเป็นผู้อุทิศที่ดินและร่วมกันกับชาวบ้าน แล้วได้ขนานนามว่า “วัดหนองผักชี” วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตสายไหม กรุงเทพฯ
509
วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
678
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×