ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
388

วัดชัยพฤกษมาลา มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยา ชื่อเดิมเรียกว่าวัดชัยพฤกษ์ ในรัชกาลที่ ๒ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อย่างไรก็ดี การสร้างวัดมิได้แล้วเสร็จในรัชกาลที่๒ พระเจ้าอยูหัวองค์ถัดมา จึงทรงรับช่วงดำเนินการจนเสร็จ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ พระองค์จึงทรงพระราชทานนามวัดเพิ่มว่า วัดชัยพฤกษมาลา

วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า เป็นวัดที่ชาวไทยใหญ่หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า เงี้ยว ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นในปีพ.ศ. ๒๔๒๖ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวเงี้ยวในสมัยนั้น วัดแห่งนี้ได้รับการขนานนามตามบริเวณที่ตั้งที่มีต้นเป้าซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
288
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุทยา เดิมชื่อวัดสะแก ครั้นในสมัยรัชกาลที่๑ ทรงโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ แปลว่าชำระพระเกศา
443
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
828
วัดจันทร์กะพ้อ
วัดจันทน์กะพ้อ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. ๒๓๕๓ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
650
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×