ต้นทุนการปลูกอ้อย 1 ไร่
  sarabil
 วัน / เวลา : 2010-05-20 21:11:27
Member

 Sex :
 สมาชิกลำดับที่ : 3054
อยากทราบต้นทุนการปลูกอ้อย 1 ไร่ ใช้ต้นทุนเท่าไร
ถ้าปลูกแบบชาวบ้านๆ
  IP : (125.26.61.193)
ชื่อสมาชิก sarabil Mail to sarabil
แสดงความคิดเห็น

PLE
 Posted : 2010-05-21 08:47:30   IP : (118.172.67.227)
แนะนำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพงษ์ วรรณวินัย บ้านหนองแซง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร 087-2238332 เป็นชาวไร่อ้อยมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จจากการทำไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก จากการเป็นผู้ใฝ่รู้ปละมีการทดสอบเทคโนโลยีด้วยตนเอง ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำไร่ จากพื้นที่ 8 ไร่ จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 550 ไร่ พร้อมเครื่องมือทุ่นแรงครบทุกอย่าง
 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

เกษตร....
 Posted : 2010-05-21 09:23:09   IP : (125.26.150.225)
นายเกษตรนำข้อมูลการปลูกอ้อยมาฝากครับ
การเตรียมดินปลูกอ้อย :
การเตรียมดินปลูกอ้อยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอ้อยมีระบบรากยาวประมาณ ๔-๘ เมตร และเมื่อปลูกแล้วสามารถรักษาไว้ได้หลายปี ฉะนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการเตรียมดินที่ดีมีดังนี้
๑.การไถ
ควรไถอย่าน้อย ๒ ครั้ง หรือมากกว่า โดยไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ให้ลึกอย่างน้อย ๒๐ นิ้วหรือมากกว่าเพราะจะช่วยให้รากหยั่งลึกแข็งแรงเจริญเติบโตดี ไม่หักล้ม สะดวกในการเก็บเกี่ยวในกรณีดินชั้นล่างเป็นดินดานต้องใช้ไถระเบิดดินดานด้วย นอกจากนี้เกษตรกรนิยมยกร่องปลูกอ้อย เพื่อสะดวกในการปลูกและดูแลรักษาโดย ให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ควรเว้นทางเดินและทางระบายน้ำรอบแปลงอ้อยด้วย
๒.การปรับระดับพื้นที่และการแบ่งแปลงปลูกอ้อย
จะช่วยป้องกันน้ำท่วมขังได้ โดย ขนาดของแปลงปลูกอ้อยที่เหมาะสม คือ มีขนาดกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ส่วนวิธีการปรับระดับพื้นที่คือต้องไถหน้าดินมากองรวมกันแล้ว จึงค่อยปรับดินชั้นล่างให้ได้ระดับจากนั้นค่อยเกลี่ยหน้าดินให้เสมอทั่วทั้งแปลง ทั้งนี้อาจมีการนำเครื่องจักรกลมาใช้เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดความสะดวกนรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ฤดูปลูกอ้อย :
ช่วงฤดูปลูกอ้อยที่เหมาะสมจะแบ่งตามเขตพื้นที่ที่ใช้ปลูกอ้อย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ
๑.เขตชลประทาน จะปลูกในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม
๒.เขตน้ำฝน สามารถปลูกได้ ๒ ช่วง คือ
- ต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน นิยมปลูกในพื้นที่ทั่วไป

- ปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย :
พันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกในปัจจุบันมีหลายพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงและมีความหวานสูงด้วย เกษตรกรควรมีความรู้เรื่องพันธุ์อ้อยพอสมควร โดยดูจากพันธุ์ที่มีปลูก ในท้องถิ่นหรือซื้อจากแหล่งพันธุ์ของทางราชการ เพื่อให้ได้อ้อยตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ หรือเกษตรกรอาจจะทำ แปลงผลิตพันธุ์อ้อยไว้ปลูกขยายของตนเองก็ยิ่งดี ซึ่ง การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยนั้น เกษตรกรจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
๑.พันธุ์อ้อยที่มีความสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์ อายุประมาณ ๘-๑๐ เดือน ควรเป็นอ้อยปลูกใหม่ มีการเจริญเติบโตดีปราศจากโรคและแมลง
๒.ตาอ้อยต้องสมบูรณ์ ควรมีกาบใบหุ้มเพื่อป้องกันการชำรุดของตา และเมื่อจะปลูกจึงค่อยลอกออก
๓.ขนาดท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมี ๒ - ๓ ตา หรือจะวางทั้งลำต้นก็ได้
การวางแผนปลูกอ้อย
เมื่อมีการปลูกอ้อยไปแล้วครึ่งหนึ่งเกษตรกรสามารถไว้ตอได้ โดยปกติจะไว้ตอได้ ๒ ปี ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ ๓ ครั้ง จึงรื้อแปลงปลูกใหม่ ฉะนั้นจึงต้องวางแผนการปลูกอ้อยตามระยะการไว้ตอ ดังนี้
๑.วางแผนเรื่องพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ปลูกอ้อยออกเป็นแปลง ๆ แต่ละแปลงจะปลูกอ้อยเพียง ๑ พันธุ์ แล้วเว้นที่บางแปลงไว้ปลูกพืชอายุสั้นที่ตลาดต้องการหมุนเวียน กับแผลงอ้อยที่จะรื้อปลูกใหม่เพื่อบำรุงดิน

๒.วางแผนเรื่องพันธุ์อ้อย ถ้ามีพื้นที่มากควรปลูกอ้อยหลายพันธุ์ที่มีช่องเวลาเก็บเกี่ยวต่างกัน และเกษตรกรควรมีความรู้เรื่องพันธุ์อ้อยพอสมควร จะได้เก็บเกี่ยวได้ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตและความหวานสูง นอกจากนี้ควรมีแปลงสำหรับขยายพันธุ์ของตนเองไว้เพื่อปลูกอ้อยในปีต่อไป การจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยจะทำให้อ้อยตรงตามพันธุ์ที่ต้องการ ปลอดโรคและแมลงเพราะมีการดูแลตลอดฤดูปลูก อัตราแปลงพันธุ์ ๑ ไร่ จะสามารถขยายพันธุ์อ้อยแล้วนำไปปลูกได้ ๕-๗ ไร่
๓.วางแผนการจัดการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมพันธุ์อ้อย การจัดการด้านการปลูก การเตรียมแรงงาน การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตพันธุ์อ้อยที่นำมาปลูกควรจะแบ่งxxxส่วน เป็นพันธุ์เบาพันธุ์หนักตามxxxส่วนของพื้นที่ เพื่อสะดวกในการวางแผนการเก็บเกี่ยว
 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

เกษตรมือใหม่
 Posted : 2010-05-21 12:19:41   IP : (112.142.14.64)
ไถเดะ 200
ยกร่อง 150
เช่าที่ 1000
พันอ้อย 1200 ต้นละ 5 บาท=6000 บาท
ค่าจ้างคนปลูก300
ยูเรียร์25 กก 500 บาท
จ้างตัด 1000 บาท[รถ]
การประเมินที่ใด้ไร่ละ10-15ตันละ980บ
หมายเหตุส่วนใหนที่มีแล้วก้อตัดออกไป
 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

เฉาก๊วยโบราณ
 Posted : 2010-05-21 18:18:30   IP : (112.142.14.75)
เทคนิคที่จะช่วยชาวไร่อ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตของอ้อย ด้วยระบบการจัดการเป็นระบบคือ การปลูกอ้อยด้วยระบบน้ำหยด ที่เพิ่มพูนผลผลิตอ้อยจากเดิม ที่เคยได้ไร่ละ 8-10 ตัน ต่อไร่ ก็เพิ่มขึ้นเป็น 15-18 ตัน ต่อไร่ โดยการปลูกอ้อยน้ำหยด ของคุณบุญสืบ กันศิริ อยู่บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. (086) 171-4899

วิธีทำระบบน้ำหยด ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก จากเดิมที่เคยได้ผลผลิตเฉลี่ย 9-10 ตัน ต่อไร่ พอหันมาใช้ระบบน้ำหยด ก็เพิ่มผลผลิตมาเป็น 15-18 ตัน ต่อไร่ ส่วนต้นทุนระบบน้ำหยด อยู่ที่ 60,000 บาท ต่อ 1 ชุด อายุการใช้งานของระบบน้ำหยดนานประมาณ 2-3 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา)

ส่วนต้นทุนต่อไร่ประมาณ 8,000 บาท ต่อไร่ (เป็นการรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ค่าต้นพันธุอ้อย ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงานทั้งหมด)
 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

ปังแปด
 Posted : 2010-05-22 09:56:30   IP : (124.120.152.182)
ผมเคยทำตารางไว้ครับ เผื่อจะพอเป็นประโยชน์

ค่ารถไถเตรียมดินและปลูกอ้อย(ราคาต่อไร่)
ปีการปลูก พื้นที่ปลูกอ้อย ผานสาม เป็นเงิน ผานหก เป็นเงิน ผานสิบแปด เป็นเงิน ตะกุย เป็นเงิน ใส่ปุ๋ย เป็นเงิน ปลูก เป็นเงิน รวมค่ารถ
ตอแรก 200 350 70000 250 50000 250 50000 0 0 350 70000 650 130000 370000
ตอสอง 200 0 0 0 0 0 0 250 50000 350 70000 0 0 120000
ตอสาม 200 0 0 0 0 0 0 250 50000 350 70000 0 0 120000


ค่าพันธุ์อ้อย ปุ๋ย และยาฆ่าหญ้า
ปีการปลูก พื้นที่ปลูกอ้อย พันอ้อย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยขี้ไก่ ยาฆ่าหญ้า แรงงาน
จำนวนตัน ราคาต่อตัน เป็นเงิน จำนวนต่อไร่ ราคาต่อถุง เป็นเงิน จำนวนต่อไร่ ราคาต่อถุง เป็นเงิน จำนวนต่อไร่ ราคา เป็นเงิน ต่อไร่ ค่าแรงต่อวัน เป็นเงิน รวม
ปีแรก 200 2 1300 520000 2 800 320000 100 22 440000 0.25 1000 50000 5 200 200000 1530000
ปีสอง 200 0 1300 0 2 800 320000 100 22 440000 0.25 1000 50000 5 200 200000 1010000
ปีสาม 200 0 1300 0 2 800 320000 100 22 440000 0.25 1000 50000 5 200 200000 1010000
ผลผลิตหากราคาอ้อยตันละ 1200 เงินลงทุน ผลกำไร ขาดทุน
ปีการปลูก พื้นที่ปลูกอ้อย ตันต่อไร่ รวม ราคาต่อตัน เป็นเงิน ปีการปลูก พื้นที่ปลูก ต้นทุน
ตอแรก 200 15 3000 800 2400000 ตอแรก 200 1900000 500000
ตอสอง 200 10 2000 800 1600000 ตอสอง 200 1130000 470000
ตอสาม 200 8 1600 800 1280000 ตอสาม 200 1130000 150000


ผลผลิตหากราคาอ้อยตันละ 1400 เงินลงทุน ผลกำไร ขาดทุน
ปีการปลูก พื้นที่ปลูกอ้อย ตันต่อไร่ รวม ราคาต่อตัน เป็นเงิน ปีการปลูก พื้นที่ปลูก ต้นทุน
ตอแรก 200 15 3000 1000 3000000 ตอแรก 200 1900000 1100000
ตอสอง 200 10 2000 1000 2000000 ตอสอง 200 1130000 870000
ตอสาม 200 8 1600 1000 1600000 ตอสาม 200 1130000 470000


ผลผลิตหากราคาอ้อยตันละ 1000 เงินลงทุน ผลกำไร ขาดทุน
ปีการปลูก พื้นที่ปลูกอ้อย ตันต่อไร่ รวม ราคาต่อตัน เป็นเงิน ปีการปลูก พื้นที่ปลูก ต้นทุน
ตอแรก 200 15 3000 600 1800000 ตอแรก 200 1900000 -100000
ตอสอง 200 10 2000 600 1200000 ตอสอง 200 1130000 70000
ตอสาม 200 8 1600 600 960000 ตอสาม 200 1130000 -170000
 
 Comment : 5
Mail to ปังแปด
กลับขึ้นด้านบน

ปังแปด
 Posted : 2010-05-22 09:58:12   IP : (124.120.152.182)
พอดีผมก๊อปมาจาก excel ครับ ลองๆเคาะๆอ่านดูนะครับ
 
 Comment : 6
Mail to ปังแปด
กลับขึ้นด้านบน

เกษตรแบบพอเพียง
 Posted : 2010-05-22 12:00:35   IP : (125.25.163.83)
ถ้าเราทำเอง ที่ของเราเอง ผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ไถเอง ปลูกเอง ตัดเอง เก็บท่อนพันธุ์ขยายเอง คิดว่าต้นทุนที่จะต้องใช้จ่ายมีเพียงค่าน้ำมันรถไถครับ หรือใช้แรงงานสัตว์แบบเดิมๆคิดว่าไม่มีต้นทุน มีแต่กำไร100%
 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

ดิน
 Posted : 2010-10-18 12:49:48   IP : (114.129.28.226)
มีที่ 30 ไร่ ต้องการปลูกอ้อย พอแนะนำหน่อย
ได้มั้ยว่า ทำอย่างไร
หมายเหตุ เป็นพื้นที่ป่าคับ
 
 Comment : 8
Mail to ดิน
กลับขึ้นด้านบน

กอล์ฟ
 Posted : 2011-02-14 16:39:21   IP : (182.53.123.249)
ปลูกอ้อย 4 ไร่ ลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่
แล้วผลผลิตออกมาจะได้กำไรประม่ณเท่าไหร่ครับ
 
 Comment : 9
Mail to กอล์ฟ
กลับขึ้นด้านบน

  peam
 Posted : 2011-03-04 13:54:41   IP : (182.53.75.116)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 8128
อ่านข้อมูลของคุณปังแปดแล้วไม่รู้จะเคาะใส่จำนวนตัวเลขช่องไหนรบกวนส่งเป็นไฟล์ให้ด้วยได้ไหมคะ จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอยากลงทุนปลูกอ้อยสักสิบไร่ และเราเองก็ไม่มีเครื่องมือการเกษตรใด ๆ ทั้งสิ้นคงต้องลงทุนจ้างปลูกทุกอย่างค่ะ ส่งไฟล์ได้ที่ peam25252@hotmail.co.th
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก peam Mail to peam
กลับขึ้นด้านบน

เมี๊ยนศรี
 Posted : 2011-04-12 10:50:37   IP : (58.181.157.122)
รบกวนคุณปังแปดด้วยคนค่ะ ขอfile excelด้วยน๊า....
จะทำอ้อยเป็นครั้งแรก ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย มีแต่ที่กับเงิน ยืนพื้นอยู่ตอนนี้70กว่าไร่ ควรแบ่งที่ไว้ทำพันธุ์ก่อนซักเท่าไหร่ ค่าใช่จ่ายคร่าวๆต่อไรประมาณเท่าไหร่ ส่งข้อมูลได้ที่ badtz_badtz@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้านะคะ
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

  Tomon
 Posted : 2011-04-26 21:56:50   IP : (223.206.80.157)
Member

 Ë¹éÒãËÁèäÃéÇÃÂØ·¸ì
 

 Sex :
 Post : 0
 สมาชิกลำดับที่ : 8528
รบกวนคุณปังแปดด้วยคน นะครับ ขอเป็นไฟล์ excel นะคับ
พอดีใส่ไม่ถูกนะครับ ผมจะทำอ้อยเป็นครั้งแรก ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับ
ส่งที่ Itthisakd@hotmail.comนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 
 Comment : 10
ชื่อสมาชิก Tomon Mail to Tomon
กลับขึ้นด้านบน

อยากรู้
 Posted : 2011-05-09 14:49:50   IP : (182.53.152.44)
มีที่อยู่ 50 ไร่ จะทำไร่อ้อยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากทราบลายละเอียดว่าลงทุนเท่าไร แบ่งที่ปลูกพันธ์อ้อยเท่าไร ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มจนจบ และต้องมีทุนประมาณเท่าไรถึงจะทำได้ใครทราบกรุณาส่งมาให้ที่ tongtang1111@hotmail.com ด่วนๆ นะคะ มือใหม่ค่ะจะลงมือทำปีนี้ค่ะ
 
 Comment : 10
Mail to อยากรู้
กลับขึ้นด้านบน

1


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป