ปุ๋ยคอก
วุฒิ089-2019726
 วัน / เวลา : 2009-09-06 15:35:43
ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซึ่งมูลสัตว์แต่ละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชแตกต่างกัน ดังนี้
มูลวัวสด N1.1 P0.4 K1.6
มูลกระบือสด N1.1 P0.7 K1.5
มูลกระบือแห้ง N1.0 P0.7 K1.7
มูลเป็ดสด N1.1 P1.3 K1.9
มูลเป็ดแห้ง N0.8 P 1.8 K0.4
มูลไก่ N2.7 P6.3 K2.0
มูลค้างคาว N3.1 P12.2 K0.6
มูลสุกร N 1.3 P2.4 K1.0
อุจจาระหมัก N.2.2 P2.1 K0.7
ค่านี้วิเคราะห์โดยประมาณ

แนวทางการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ออมทรัพย์ นพอมรบดี (2540:113-114) ได้กล่าวถึงแนวทางการใช้ปุ๋ยคอกไว้ดังนี้คือ มูลโคและมูลกระบือ โดยทั่วไปแล้วมีธาตุอาหารต่ำกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นเพราะเป็นสัตว์กินหญ้า ไม่ควรใส่แปลงปลูกผักโดยตรง เพราะจะมีปัญหาเมล็ดวัชพืชปะปนมา ควรนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเสียก่อน หรือนำไปผลิตก๊าซชีวภาพแล้วนำกากที่เหลือไปใช้จะได้ประโยชน์มากกว่า มูลแห้งเหมาะสำหรับใส่แบบหว่าน ในสวนไม้ผล หรือรองก้นหลุมปลูกพืช

มูลไก่และมูลเป็ด เป็นมูลที่มีธาตุอาหารค่อนข้างสูง โดยมีการเลี้ยงกันเป็นการค้าและกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ มูลไก่กระทงมีแกลบปนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลไก่ไข่มีแต่เนื้อมูลล้วน ฉะนั้นควรใช้มูลไก่ไข่น้อยกว่ามูลไก่กระทงครึ่งหนึ่ง มูลไก่สดไม่ควรนำไปใช้ในสวนไม้ผล และพืชผัก โดยตรง ควรนำไปทำปุ๋ยหมักให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปใช้ส่วนเป็ดนั้นจะเลี้ยงกันบริเวณริมน้ำและมากที่สุดบริเวณริมฝั่งทะเล มูลที่ขุดมาได้จากเล้าอาจจะมีเกลือปะปนมา ทำให้คนนิยมน้อยกว่ามูลไก่

มูลสุกร เป็นมูลที่ธาตุอาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส มูลแห้งนั้นชาวสวนผักนิยมใช้มากที่สุด มูลสุกรมักจะมีปริมาณทองแดงมาก การใช้สะสมนาน ๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชได้ ควรนำไปทำปุ๋ยหมักร่วมกับแกลบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว ก่อนที่จะนำไปใช้ถึงจะดี
  IP : (125.27.217.63)
แสดงความคิดเห็น

เฉาก๊วยโบราณ
 Posted : 2009-09-06 15:46:21   IP : (112.142.10.104)
การนำปุ๋ยคอกมาใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเอาไปให้อาหารปลาได้ครับ
ปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว มูลสุกร หรือมูลไก่ แม้กระทั่งปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดลงไปในบ่อ ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมที่จะใส่ลงในบ่อนั้น ถ้าหากเป็นปุ๋ยหมักส่วนใหญ่จะใส่ในอัตราส่วน 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นปุ๋ยคอกจะใส่ในอัตราส่วน 400-500 กิโลกรัมต่อไร่
 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

วุฒิ 089-2019726
 Posted : 2009-09-06 15:47:23   IP : (125.27.217.63)
ขี้เป็ดไข่ 3กระสอบ 100 บาท (28-30 กิโล)
ขี้ค้างคาว กิโล ละ 25 บาท
ขี้ไก่ไข่ ตันละ 1,400 บาท
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

วุฒิ089-2019726
 Posted : 2009-09-06 15:57:34   IP : (125.27.217.63)
1 . รอง ก้นหลุม เป็นวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพเช่นกัน เช่น การรองก้นหลุมปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ หลุมปลูกแตงโมโดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก มูลวัว และกระบือ รองก้นหลุม ๆ ละ 5-10 กิโลกรัม/หลุม

2. ใส่ในร่องรอบรัศมีพุ่ม สำหรับในสวนไม้ยืนต้น เช่น สวนส้ม เงาะ ทุเรียน เป็นต้น จะทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบต้นไม้ในร่องรัศมีพุ่มและขยายออกไปทุก ๆ ปี ตามรัศมีพุ่มจนกระทั่งต้นไม้โตเต็มที่

3. ใส่แบบหว่าน สำหรับสวนไม้ผลที่โตแล้วซึ่งในสวนเหล่านี้ จะมีหญ้า วัชพืชขึ้นคลุม เพียงแต่มีการตัดถางแล้วปล่อยคลุมดินโดยไม่มีการไถหรือสับกลบ โดยส่วนใหญ่กสิกรนิยมหว่านมูลโคและกระบือ

4. กองใต้ร่มเงาใช้สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มี C/N เรโชสูง ๆ สลายตัวช้าใช้ กับพืชที่ต้องการคุณภาพของผลผลิต เช่น กล้วย ไผ่ หน่อไม้ฝรั่งและในสวนไม้ผล

5.ใส่แบบหว่านแล้วสับกลบ เหมาะสำหรับพืชอายุสั้น (Annual crops) เช่นพืชผัก พืชไร่ต่างๆ

6. ใส่ในร่องแถวปลูกพืช เป็นวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเป็นแถว ทั้งพืชอายุสั้นและอายุยาว (Annual and perenial Crops) และมีปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จำกัด
 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

Nu...p
 Posted : 2009-09-06 20:03:17   IP : (117.47.1.75)
ปุ๋ยคอกถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งครับ ซึ่งได้มาจากสัตว์และได้มีการนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยครับ และยังทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น ช่วยเพิ่มความ คงทนให้แก่เม็ดดินเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดินไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรม ต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย ในอดีตการใช้ปุ๋ยคอกเป็นไปอย่างง่าย ๆ ตามธรรมชาติโดยเกษตรกรจะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร ม้า แพะ แกะ ฯลฯ ซี่งการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายไปตามท้องทุ่ง เมื่อสัตว์ขับถ่ายมูลสัตว์ออกมาก็จะตกหล่นบนพื้นดินโดยตรง ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยคอกแบบประหยัดด้วยนะครับ
 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

บุรี~
 Posted : 2009-09-07 08:05:03   IP : (117.47.193.249)
ดีจังเลยค่ะ เข้ามาหัวข้อนี้ไม่เสียเที่ยว ได้รู้ทั้งประโยชน์ ข้อดี วิธีการใช้ แล้วก็ราคาแบบครบครันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

n@n
 Posted : 2009-09-07 08:05:31   IP : (118.172.135.105)
ปุ๋ยขี้ไก่และขี้เป็ด จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าขี้หมู และขี้หมูจะปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าขี้วัว และขี้ควาย ปุ๋ยคอกใหม่ ๆ จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยคอกที่เก่าและเก็บไว้นาน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของปุ๋ยที่ละลายได้ง่ายจะถูกชะล้างออกไปหมด บางส่วนก็กลายเป็นก๊าซสูญหายไปดังนั้นการเก็บรักษาปุ๋ยคอกอย่างระมัดระวังก่อนนำไปใช้ จะช่วยรักษาคุณค่าของปุ๋ยคอกไม่ให้เสื่อมคุณค่าอย่างรวดเร็วค่ะ
 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

*Mountaineer*
 Posted : 2009-09-07 08:39:25   IP : (118.174.125.141)
คลิ๊กที่ภาพ

เอามูลวัวสดไปใส่ต้นพริก หลังจากนั้นยอดและใบพริกหงิกงอไม่ยอมฟิ้นคืนเป็นปกติ ใช่สาเหตุจากมูลวัวสดหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ควรใส่ หรือไม่ควร หรือใส่มากน้อยแค่ไหนครับ
 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

yimyim
 Posted : 2009-09-07 09:28:50   IP : (125.26.122.76)
ปุ๋ยคอก ถือว่าเป็นวัสุดหลักสำคัญในการนำไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะ

น่าอิจฉาคนที่เลี้ยงวัว และ ควายเยอะๆจังเลยนะคะ เพราะถือว่ามีโรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่ ที่ได้รับประโยชน์มากมายจริงๆค่ะ
 
 Comment : 8
กลับขึ้นด้านบน

marnnoi
 Posted : 2009-09-07 10:24:20   IP : (113.53.68.188)
ดีจังเลยได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะ ได้รู้ว่าในปุ๋ยคอกแต่ล่ะชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และเหมาะกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ละเว้นการใช้สารเคมีด้วยค่ะ
 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

หนุ่มแดนใต้
 Posted : 2009-09-07 11:02:04   IP : (119.42.94.95)
สวัสดีครับการใช้ปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วนะครับจึงจะได้ผลดีครับ
โดยปล่อยทิ้งให้สลายประมาณ 3-4เดือนครับ
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

เกษตรยั่งยืน
 Posted : 2009-09-09 09:18:50   IP : (113.53.169.199)
ปุ๋ยคอก....คือขี้ของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในคอกในเหล้า..แล้วนำขี้.(มูล)มาใส่ต้นพืชให้มีใบสีเขียวหรือเรือกว่าปุ๋ย...
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

กนกวรรณ ภักสงศรี
 Posted : 2009-10-06 14:19:05   IP : (61.19.66.98)
มูลวัวมีธาตุอะไรบ้าง
 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

usukae
 Posted : 2009-11-11 20:01:49   IP : (202.139.223.18)
เปรียบเทียบมูลไก่แกลบกับมูลเป็ดแกลบ ปุ๋ยชนิดใดที่พืขตอบสนองได้ดีกว่ากัน
 
 Comment : 10
Mail to usukae
กลับขึ้นด้านบน

คนสวย(ที่โลกลืม)
 Posted : 2010-09-13 17:56:45   IP : (183.89.23.89)
ปุ๋ยคอกมีประโยชน์เยอะมากคะ
 
 Comment : 10
Mail to คนสวย(ที่โลกลืม)
กลับขึ้นด้านบน

ณัฐทการ
 Posted : 2011-03-08 15:25:40   IP : (118.175.146.110)
ดีมากใส่อะไรก็เจริญเติมโตได้ดี
 
 Comment : 10
Mail to ณัฐทการ
กลับขึ้นด้านบน

1 2


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ admin@rakbankerd.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป