สวนเงินไร่ทอง > ไม้เศรษฐกิจ > ยางพารา
 
ปลูกยางพารา คลุมดินด้วยซีรูเลียมกำจัดวัชพืช
โดยทั่วไปแล้วการปลูกยางพาลา ระยะ 1-5 ปี เกษตรกรมักจะพบกับปัญหาวัชพืชปกคลุมต้นยาง ก่อให้เกิดการใช้สารเคมีรวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้น...
เพลี้ยหอย (Scale Insects)
เพลี้ยหอยที่พบบนต้นยางมี 2 จำพวก คือ พวกที่ไม่มีเกราะหุ้มตัวและพวกที่มีเกราะหุ้มตัว เพลี้ยหอยทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงตรงส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต...
หนอนทราย (Cockchafers)
หนอนทรายเป็นตัวหนอนของด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูกัดกินและทำลายรากยาง ทำให้ต้นยางตายเป็นหย่อมๆ
การดูแลสวนยางพาราในหน้าแล้ง
ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักประสบปัญหาไฟไหม้สวนยางและต้นยางชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสวนที่ปลูกใหม่ในภาคอีสาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ...
ปลวกยางพารา
ในสวนยางมีปลวกหลายชนิดอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยกัดกินรากพืชที่ตายแล้วเป็นอาหาร และให้ประ โยชน์ในการสร้างอินทรีย์วัตถุลงในดิน มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ทำลายต้นยางสด คือ Coptotermes curvignathus
โรคลำต้นเน่าของยางชำถุง (Twig rot of polybag plant)
พบระบาดในแปลงเพาะชำยางชำถุง โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ทำให้ต้นยางชำถุงตายอย่างรวดเร็ว
ไถพรวนดินระหว่างแถวยางพาราช่วยรักษาความชื้นในหน้าแล้ง
ในฤดูแล้งทุกปี เกษตรกรที่ปลูกยางพารามักประสบปัญหาเกี่ยวกับยางพารายืนต้นตายโดยเฉพาะต้นยางที่กำลังปลูกได้1-2ปี ชึ่งระยะนี้เกษตรกรต้องระวังหลายอย่างเช่น ภัยแล้ง,ไฟป่า เป็นต้น...
ติดไฟด้วยขี้ยางพารา
ยางพาราพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวภาคใต้ ถึงแม้ว่าขณะนี้ราคายางพาราจะตกต่ำแต่ชาวสวนยางก็ยังประคองอยู่ได้ เพียงแต่ต้องประหยัดมากขึ้น และต้องลดค่าใช้จ่ายในทุกๆส่วน
ปลูกแฝกร่วมยางช่วยให้เติบโตดี มีผลผลิตให้กรีดตลอดปี
ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่นที่ภาคเหนือ ปัจจุบันยางพาราให้ผลผลิตดี แต่อาจประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่น้ำยางไม่ค่อยไหล เนื่องจากอากาศร้อนและแห้งแล้ง ทำให้ต้นยางพาราขาดน้ำ...
การป้องกันไฟไหม้สวนยางพาราในหน้าแล้ง
ช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นฤดูหนาวและฤดูร้อนของประเทศไทย จะมีปริมาณฝนน้อย ดินขาดความชุ่มชื้น อีกทั้งความร้อนจากแสงแดดและกระแสลมที่พัดรุนแรง...

อยู่ที่หน้า 1 แสดงหน้าละ 10 ข้อมูล จากทั้งหมด 101 ข้อมูล
|<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>|