โครงการ "เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"

ที่มา :

          มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาผ่านการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เยาวชน จำนวน ๙๙๙ คนทั่วประเทศ และตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังให้เยาวชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกรไทยได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่กลับคืนสู่มาตุภูมิ เพื่อริเริ่มและสานต่องานพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญ

          มูลนิธิฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งต่อ "ภูมิปัญญาเกษตรกรรม" อันเป็นรากเหง้าและปัจจัยสนับสนุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม โครงการ "เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" จึงสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดที่เดินทางมาครบ ๑ ทศวรรษ ผ่านกระบวนการประสานความร่วมมือของเกษตรกรทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายใต้ "เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" เพื่อรวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรกรรมที่จะสามารถนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณ แผ่นดินของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ในโอกาสก่อตั้งครบ ๑๐ ปี
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
๓. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
๒๘๗/๑๙๕ ซ.รามคำแหง ๒๑ (นวศรี)
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๙ ๔๐๓๐
โทรสาร ๐๒-๓๖๙ ๓๘๒๒
E-mail : rbk_foundation@hotmail.com, rbk_foundation@yahoo.com

การประชาสัมพันธ์ :

- สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ๒๓ สถานี ครอบคลุมพื้นที่๔๐จังหวัดทั่วประเทศ
- สื่อประชาสัมพันธ์ของ บมจ.ดีแทค
- สื่อต่างๆ โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและพันธมิตร
- ระบบข่าว (SMS News) โดย บจ.สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.(ประเทศไทย)
- เว็บไซต์ www.rakbankerd.com / www.dtac.co.th ฯลฯ
- สื่อท้องถิ่น (Cable TV / Website จังหวัด / สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

๑. เกิดการตอกย้ำอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิดและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ในโอกาสก่อตั้งครบ ๑๐ ปี
๒. เกิดการประสานความร่วมมือของเกษตรกรทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายใต้ “เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”
๓. องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาเกษตรกรรมได้รับการรวบรวมอย่างเป็นระบบและนำไป
เผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
รอบแรก

          ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเกษตรจังหวัด , เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร จังหวัดละ ๓ ท่าน เพื่อส่งให้มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดพิจารณา


รอบที่ 2

          มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรให้เหลือจังหวัดละ ๒ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

- ผู้แทนจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station
- ผู้แทนจากบริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้แทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด
- ผู้แทนจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

รอบตัดสิน

คณะกรรมการชุดสุดท้ายดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรให้เหลือจังหวัดละ ๑ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

- นายบุญชัย เบญจรงคกุล
  ประธานกรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

- นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์
  กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด

- นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ
  ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Social Responsibility
  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด

- นายประพันธ์ จิวะพงษ์
  ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Social Responsibility

- บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด

- นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

- บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด

- นางสาวรุ่งคนานต์ สัมฤทธิ์จินตนา
  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

- นายธนาโชติ วังชากร
  ที่ปรึกษา บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด

- นายอาทิตย์ ศรีเสาวลักษณ์
  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station


ประกาศผลการคัดเลือก
"เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"รางวัลเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก :

- โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
- เงินรางวัลมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

รายชื่อเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 76 จังหวัด 
จังหวัด
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
กระบี่
นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ 63 ม.7 ต.หนองทะเล อ.เมือง ทำน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ,เลี้ยงปลาดุก
กรุงเทพ
นายประเมิน สวนสมุทร 357 ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ข.ขุมทอง ข.ลาดกระบัง ทำนาและทำแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน
กาญจนบุรี
นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง 212 ม.7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร , เป็นประธานจัดตั้งกองทุนต่างๆ
กาฬสินธ์
นายบำรุง คะโยธา 103 ม.4 . ต.สายนาวัง อ.นาคู ทำการเกษตรผสมผสาน
กำแพงเพชร
นายจรัญ จ๋องบุญ ม.1 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ขอนแก่น
นายวินัย สมศักดิ์ 114 ม.1 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย ทำการเกษตรผสมผสาน
จันทบุรี
นายวิสิทธิ์ ธนูอาจ 8/2 ม.3 ต.วังแซม อ.มะขาม ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , มีการเลี้ยงชัณโรงเพื่อกำจัดแมลง
ฉะเชิงเทรา
นายขวัญชัย รักษาพันธ์ 85 ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ ทำการเกษตรผสมผสาน , เชี่ยวชาญเรื่องพ์ชสมุนไพร
ชลบุรี
นายบุญฤกษ์ กิมกวางทอง 49 ม.5 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง การทำสวนไผ่ , แปรรูปผลผลิตจากป่าไผ่
ชัยนาท
นายสมบัติ วิสูตรพันธุ์ 121 ม.1 ต.หนองแซง อ.หันคา รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ , ผลิตเครื่องทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง
ชัยภูมิ
นายสมภาร เสี่ยงบุญ 172 ม.6 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส ทำการเกษตรผสมผสาน
ชุมพร
นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ 14 ม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก ทำการเกษตรแบบวนเกษตร,มีการปลูกพืชหลายชั้นต่างกัน
เชียงราย
นายจำนงค์ บุญเลิศ 732 ม.14 ต.เมืองพาน อ.พาน ทำการขยายพันธุ์ปลานิลและปลานิลแดงขายโดยทำให้ปลาเป็นหมัน
เชียงใหม่
นายวิทยา นาระต๊ะ 103/5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง ทำไร่...สตรอเบอรี่..แปรรูปสตรอเบอรี่ , เปิด home stay
ตรัง
นายจงเจตน์ ตั้งคำ 281 ม.7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ ทำสวนยางพารา,ลองกอง,สละ,มังคุด,สวนปาล์ม
ตาก
นายบุญปัน ใจกว้าง 218 ม.2 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง ทำเกษตรผสมผสาน ผู้นำด้านสุขภาพชุมชน
ตราด
นายเอี่ยมสูน โชติศรีลือชา 14 ม.4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ ทำสวนผลไม้ ใช้แนวทฤษฏีใหม่มาประยุกในสวน
นครนายก
นายไสว ศรียา 44/2 ม.6 ต.หินตั้ง อ.เมือง ทำสวนผลไม้ , พัฒนาการขยายพันธุ์ผลไม้แบบต่างๆ
นครปฐม
นายเฉลิมชัย ศุภเอม นครปฐมออร์คิด 150 ม.1 ซ.1 ต.นครปฐม อ.เมือง ทำสวนกล้วยไม้หลายหลายชนิด,มีการพัฒนาสานพันธุ์
นครพนม
นางสาวเตือนใจ บุพศิริ 24 ม.9 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม ปลูกแตงโม
นครราชสีมา
นายฉอ้อน เผนโคกสูง 106 ม.8 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง ทำการเกษตรผสมผสาน , เลี้ยงกบคอนโดและแบบต่างๆ
นครศรีธรรมราช
นายธานินทร์ ใจห้าว 28 ม.14 ต.เสาเภา อ.สิชล ใช้น้ำหมักชีวภาพ,ทำสวนสละ
นครสวรรค์
นายวัลลภ ตันวิสุทธิ์ 19/7 ม.7 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,ปลา,จระเข้,เป็ด,ไก่,ห่าน,หมู
นนทบุรี
นางไสว ทัศนียะเวช 55/2 ม.6 ต.บางรักน้อย อ.เมือง ทำสวนทุเรียนแบบวนเกษตร , แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นราธิวาส
นายสมโชค สำราญ 224/1 ม.6 ต.พร่อน อ.ตากใบ ,ปลูกมะละกอต้นเอียง , เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาแรด
น่าน
นายหวัน เรืองตื้อ 88 ม.1 ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง ทำการเกษตรแบบผสผมสาน , มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวชื่อ หวัน 1
บุรีรัมย์
นายนวล อินทสุข 18 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ,ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
ปทุมธานี
นายละเมียด ครุฑเงิน 46/1 ม.9 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว การปลูกข้าวล้มตอซัง
ประจวบคีรีขันธ์
นายพนม ซำเผือก 769 ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประกอบการทำไร่สัปปะรด
ปราจีนบุรี
นายถวัลย์ จันทร์เพ็ญ 57/1 ม.1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี ทำการเกษตรผสมผสาน , ทำปุ๋ยชีวภาพ
ปัตตานี
นางจำรูญ แก้วลอย 31 ม.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,ทำกล้วยเส้น
   พระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ 55/2 ม.3 ต.สิงหนาทอ.ลาดบัวหลวง ทำนาใช้เกษตรอินทรีย์
พะเยา
นายกี ใจวงศ์ 127 ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ ทำการเกษตรแบบผสผมผสาน ,ปลูกผลไม้ ,เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด
พังงา
นายสมพงษ์ พรผล 55/1 ม.2 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง ปรับปรุงคุณภาพยางพารา , รวมกลุ่มผู้ปลูกยางพารา
พัทลุง
นายพะวิง ทองช่วย 58 ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ , การจัดการเรื่องน้ำ
พิจิตร
นายอิน สงคราม 1/2 ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม ปลูกผักปลอดสารพิษ
พิษณุโลก
นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ 694 ม.4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง การปลูกมะม่วง
เพชรบุรี
นายบุญส่ง ชุนฬหวานิช 42 ม.3 ต.หนองพลับ อ.เมือง การทำนาชีวภาพ ,ผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลงใช้เอง
เพชรบูรณ์
นางสังเวียน จันทมาลา 120/1 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก บ.ยาวี ต.วังชมภู อ.เมือง ทำการปลูกมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ
แพร่
นายสว่าง จิตรบุญ 98/2 ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง ทำสวนลำไย และทำสวนไม้ผลต่างๆทำการเดกษตรแบบผสมผสาน
ภูเก็ต
นายจำรัส ภูมิภูถาวร 9/9 ม.3 ต.รัษฏา อ.เมือง ทำการเกษตรผสมผสาน
มหาสารคาม
นายคำพันธ์ เหล่าวงษี 43 ม.2 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ,ทำจักยานกังหันน้ำ ,กังหันลม
มุกดาหาร
นายแสน วงศ์กระโซ่ 142 ม.4 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , ตอนกิ่งผักหวานป่าขาย
แม่ฮ่องสอน
นายยรรยงค์ ยาดี 76/1 ม.2 ต.แม่นางเติง อ.ปาย การเกษตรผสใผสาน / เชิงพุทธ
ยโสธร
นายมนตรี เบ้าทอง 145 ม.4 ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว ทำการเกษตรผสมผสาน , ทำปุ๋ยชีวภาพ , ทำน้ำมันไบโอดีเซล
ยะลา
นายประสิทธิ์ ทองใส 30/8 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง ทำการเกษตรผสมผสาน , ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ร้อยเอ็ด
นายคงศักดิ์ นาคคุ้ม 260 ม.5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
ระนอง
นายนัง อินทแกล้ว 15 ม.3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น ทำการเกษตรแบบผสมผสาน, ทำสวนผักเหลียง,ตอนกิ่งผักเหลียง
ระยอง
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ 322/1 ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , หมอดินอาสา
ราชบุรี
นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง 11/7 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ทำการเกษตรปลูกอ้อย , และมัยสัมปะหลัง
ลพบุรี
นายประดิษฐ์ เนตรสว่าง 153 ม.4 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม เพาะเห็ดอินทรีย์ , แหล่งเรียนรู้เรื่องเห็ด
ลำปาง
นายสมโภช ปานถม 253 ม.5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , จัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ลำพูน
นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ 41/2 ม.9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ รวมกลุ่มสมาชิกทำลำไยปลอดภัยใชปุ๋ยชีวภาพในการผลิตลำไย
เลย
นายสวน วงศ์พยัคฆ์ 18/1 ม.7 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน ทำการเกษตรผสมผสาน , ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
ศรีสะเกษ
นายไพฑูรย์ ฝางคำ 20 ม.7 ต.ผักไหม อ.ห้วยทัพทัน ทำการเกษตรผสมผสาน , ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
สกลนคร
นายนฤทธิ์ คำธิศรี 85 ม.9 ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ ทำการเกษตรผสมผสาน ,ปรับปรุงดินลูกรังให้ทำการเกษตรได้
สงขลา
นายโกศล จันทรจิตร 2 ม.5 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา หมอดินอาสา ,เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
สตูล
นายจีรพัฒน์ แซ่ลิ่ม 386 ม.2 ต.ละงู อ.ละงู ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , เลี้ยงปลาช่อนได้รับมาตรฐานGAP
สมุทรปราการ
นางจรูญ ไกรเนตร 27 ม.12 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ ใช้สารชีวภาพในการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำ , แปรรูปผลิตภัณทางการเกษตร
สมุทรสงคราม
นายสมทรง แสงตะวัน 9/3 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที การทำส้มโอปลอดสารพิษ , ใช้ขี้แดดนาเกลือเพิ่มความหวานของส้มโอ
สมุทรสาคร
นายวิรังโก ดวงจินดา 24 ม.1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว ทำการพัฒนาสายพันธุ์ไม้ผล ,ปลูกแก้วมังกร
สระแก้ว
นายโสพล สุขโขทัย 5 ม.2 ต.สระขวัญ อ.เมือง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน
สระบุรี
นายวันชัย ไชยเดช 96 ม.7 ต.มิตรภาพ อ.หมวกเหล็ก ทำปศุสัตว์ , เลี้ยงวัสเนื้อ , วัวนม
สิงห์บุรี
นายอำนวย จ่างสกุล 34 ม.10 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน เป็นวิทยากรประจำชุมชน , ผลิตน้ำส้มควันไม้
สุโขทัย
นายทองคำ เข็มทองคำ 2/1 ม.3 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ,ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
สุพรรณบุรี
นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง 52 ม.6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ ข้าวปลอดสารพิษ , คิดค้นทำจุลินทรีย์ (TM ทองเหมาะ )
สุราษฏร์ธานี
นายณรงค์ ทองแท้ 12 ม.1 ต.หนองไทร อ.พุนพิน ทำการเกษตรผสมผสาน , ปลูกสละพันธุ์สายน้ำผึ้ง
สุรินทร์
นายแพง พวงราช 1/3 ม.2 ต.ผักไหม อ.ศีรขรภูมิ ทำการเกษตรข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
หนองคาย
นายชำนาญ พิทักษ์ 30/8 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง ทำการเกษตรผสมผสาน , ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
หนองบัวลำภู
นายสิงทอง นาชัย 14 ม.13 ต.หนองเรือ อ.โนนรัง ทำการเกษตรแบบผสมผสาน
อ่างทอง
นายสุนทร สมาธิมงคล 5 ม.1 ต.ธรรมนิมิต อ.สามโก้ รวมลุ่มผลิตมะม่วงพันธุ์ต่างๆ , ทำมะม่วงส่งออก
อำนาจเจริญ
นายชาลี มาระแสง 25 ม.10 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน ปราชญ์ชาวบ้าน , การเกษตรผสมผสาน
อุดรธานี
นายประยงค์ ใจเป็น 157 ม.5 ต.เชียงยืน อ.เมือง ทำการเกษตรผสมผสาน
อุตรดิตถ์
นางทัศนีย์ สุภรัตน์ 48/1 ม.5 ต.ในเมือง อ.พิชัย ทำการเกษตรแบบผสมผสาน
อุทัยธานี
นายมานิตย์ แจงเขตต์การ 65 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน , มีการจัดการระบบน้ำ
อุบลราชธานี
นายประสิทธิ์ บุญแก้ว 116 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ การผลิตดอกเบญจมาศ
ขอขอบพระคุณ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด
- สำนักงานเกษตรจังหวัด
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- สำนักงานเกษตรอำเภอ
- หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station
- ฝ่าย Corporate Social Responsibility บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน)จำกัด
- บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด
- มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
- เยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน