ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ส.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
120.00
บาท/กก.
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดใหญ่
70.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดกลาง
60.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว บัวกลุ่ม
70.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดใหญ่
70.00
บาท/กำ
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด