ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ก.พ. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดใหญ่
60.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดกลาง
50.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว บัวกลุ่ม
60.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดใหญ่
60.00
บาท/กำ
10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดกลาง
50.00
บาท/กำ
10.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด