ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
60.00
บาท/กก.
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดกลาง
40.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว บัวกลุ่ม
50.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด