ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ก.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.30
บาท/ฟอง
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.50
บาท/ฟอง
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด