ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
39.59
บาท/กก.
0.09
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
42.50
บาท/กก.
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.80
บาท/กก.
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
44.00
บาท/กก.
2.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด