ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ม.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.00
บาท/กก.
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
37.44
บาท/กก.
1.02
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
41.00
บาท/กก.
1.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด