ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
33.38
บาท/กก.
0.74
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
34.00
บาท/กก.
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
35.50
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
36.40
บาท/กก.
0.20
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด