ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
40.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
45.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด