ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 มี.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปล...
จ.อุบลราชธานี
60.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด