ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ธ.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด