ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.พ. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
1.50
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
44.50
1.50
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด