ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 พ.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
125.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
125.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
125.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
125.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
125.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด