ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ต.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
บาท/กก.
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด