ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 5 มิ.ย. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
15,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
17,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีสวัสดิ์การค้า
จ.พะเยา
18,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด