ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 พ.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
34.44
บาท/กก.
0.17
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.50
บาท/กก.
1.50
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
38.00
บาท/กก.
1.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
38.50
บาท/กก.
0.20
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด