ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
บาท/กก.
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด