ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
56.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
บาท/กก.
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
75.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด