พืชผัก
สาหร่าย
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์
11 พฤษภาคม 2558
17,729
ประเทศฟิลิปปินส์ มีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นทั้งในบ่อดินและบ่อน้ำธรรมชาติ ในประเทศไทยนั้น
กรมประมงริเริ่มการเลี้ยงสาหร่ายชนิดนี้ตั้งแต่ปี 2536 โดยปลูกในบ่อพักน้ าชีวภาพ นัจจุบันสามารถเลี้ยงมี
ปริมาณมากเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ได้
ภาพประกอบจาก : Internet


รูปแบบการเลี้ยง : สามารถเลี้ยงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ระบบการเลี้ยงในบ่อพักน้ำแบบธรรมชาติ,ระบบการเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง หรือ บ่อเลี้ยงปลา และ ระบบการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต++ การเลี้ยงสาหร่ายในบ่อดิน ++ มีขั้นตอนการจัดการ ดังนี้

ขั้นตอนการปลูกและการจัดการสาหร่ายในบ่อดิน :

1. การปลูกสาหร่าย ปลูกได้ทั้งแบบหว่านและแบบปักชำ
โดยในช่วงเริ่มต้นปลูกครั้งแรก เติมน้ำ
ความเค็ม 27-30 ส่วนในพัน ประมาณ 40 เซนติเมตร เมื่อปลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์จึง ค่อยเพิ่มระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่แสงส่องถึง ขึ้นกับความโปร่งแสงของน้ำ


โดยมากรักษาระดับน้ำให้มีความลึกประมาณ 60-100 ซม. แบบปักชำมีข้อดีกว่าแบบหว่าน เนื่องจากสาหร่ายจะมีอัตราความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกันและควบคุมความหนาแน่นได้ ทำให้สาหร่ายที่โตมีแขนงที่ยาวและมีขนาดสม่ำเสมอ นอกจากนี้สามารถปลูกสาหร่ายบนแผงอวนหรือตาข่ายได้ ทำให้สาหร่ายมีความสะอาดและมีคุณลักษณะดีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
"สุพล ตั่นสุวรรณ,มนทกานติ ท้ามติ้น และ สันติภาพ แซ่เฮ้า."การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์".กรมประมง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed/images/stories/pdf/การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×