ข้าว
ภูมิปัญญาชาวนา
ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท
23 เมษายน 2557
2,092
ข้าว..อาหารหลักของคนไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ปัจจุบันคนไม่ได้สนใจว่าจะเป็นข้าวพันธุ์อะไร ชนิดไหนเท่านั้น ยังใส่ใจไปถึงกระบวนการผลิตด้วย โดยเฉพาะข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์จะได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากข้าวที่ผ่านการผลิตแบบใช้สารเคมีจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตเอง ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินและอากาศ สำหรับข้าวที่ผ่านการผลิตแบบอินทรีย์นี้เรียกว่า ข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์คืออะไร ผลิตอย่างไร กรมการข้าวบอกหลักเอาไว้ว่า...การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ก็สามารถทำให้ต้นข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่าพอใจ...

การผลิตข้าวอินทรีย์มีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตข้าวโดยทั่วไปจะแตกต่างกันที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต คือ การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกใช้พันธุ์ข้าว การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบการปลูกพืช การควบคุมวัชพืช การป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูพืช การจัดการน้ำ การเก็บเกี่ยว การนวด และการลดความชื้น การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสี รวมไปถึงการบรรจุหีบห่อ

ทุกวันนี้จึงมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น ข้าวเหนียวอินทรีย์ ข้าวเหนียวดำอินทรีย์ ข้าวเจ้าอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องงอกอินทรีย์...ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอินทรีย์แท้จริงหรือไม่ ได้มาตรฐานหรือไม่ ผู้บริโภคต้องรู้จักเลือก โดยดูได้จากหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เช่น กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และหน่วยงานตรวจสอบรับรองของต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยงานตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศที่มาดำเนินกิจการในประเทศไทย คือ บริษัท OMIC จำกัด บริษัท P&S AGRO CONTROL จำกัด บริษัท BCS จำกัด

คนไทยบริโภคข้าวเป็นหลัก แล้วยังมีการส่งออกข้าวอีกด้วย แต่เหตุไฉนชาวนาไทยยังคงยากจนข้นแค้นแสนสาหัสขนาดนี้ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เลย (ไม่ขอกล่าวถึงกรณีจำนำข้าว) เสมือนชาวนาเป็นผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ อื่นรวย...ที่เป็นเช่นนี้เพราะทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบชาวนาถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดทุกขั้นตอนนั่นเอง

วิธีที่จะทำให้ชาวนามีฐานะร่ำรวยขึ้นได้ อย่างน้อยก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินทับถมเพิ่มพูนทวี คือ ชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิตต้องขายเอง...ทำเอง รวยเอง...ผู้บริโภคเองก็ควรซื้อกับชาวนาโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีชาวนาหลายราย หลายกลุ่มที่ทำเช่นนี้ เช่น การรวมกลุ่มกันของชาวนา การรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ดังนี้เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตมีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้วประมาณ 1,500 ไร่จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุ่มชาวนาข้าวคุณธรรมที่เริ่มต้นด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ข้อสรุปของเวทีทำให้ได้ ปฏิญญาชาวนา คือ ชาวนาผู้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาข้าวคุณธรรม (ข้าวคุณธรรม) ต้องรวมกลุ่มออมสวัสดิ การกองบุญหนุนเกื้อ ต้องปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา เหล้า เบียร์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด และจะทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐานสากล
...มีกลุ่มเกษตรกรมากมายที่ผลิตแบบอินทรีย์ ไม่ใช่เฉพาะข้าวเท่านั้น แต่ผลผลิตชนิดอื่น ๆ ก็หันมาผลิตแบบอินทรีย์กันมากขึ้น เช่น ผัก ผลไม้ ผู้บริโภคสามารถเลือกได้จะบริโภคแบบไหน จะซื้อหากับใคร ยี่ห้อไหน...ฝากให้คิดไปถึงชาวนาด้วย เขาจะได้มีแรงที่จะยืนหยัดต่อไป.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×