ข้าว
ภูมิปัญญาชาวนา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน
13 มีนาคม 2557
5,706
ป้าเรือง ทองจำรัส ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน 185 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทร. (089-8729687) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน ที่นำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และส่งจำหน่าย เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนา, ใช้วิธีโยนกล้าข้าวแทนการหว่านน้ำตม ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ข้าวเจริญเติบโตดี, เลี้ยงเป็ดไข่ไว้กำจัดศัตรูพืชในนา, ใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
และมีฐานเรียนรู้โดยรวมๆ ก็คือ สาธิตการปลูกข้าวครบวงจร และ สาธิตการแปรรูปข้าว และเปิดให้บริการ 9.00-18.00น. ในการเข้ามาศึกษาดูงาน ที่สำคัญ มีคนมาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสาย เช่น กศน.อ.สุคิริน จ.นาราธิวาส ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ,กศน.จ.ปัตตานี ทัศนศึกษาดูงานสาธิตการการปลูกข้าว เด็กนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันป้าเรือง ทองจำรัส เป็นผู้ดูแล และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน นักเรียน และผู้ที่สนใจ โดยส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ผลผลิตที่ได้จึงปลอดสารพิษ ป้าเรือง ใช้การจูงใจให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัย เริ่มจากส่งเสริมให้ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ครอบครัวละ 1 ไร่ ไว้บริโภคที่เหลือส่งจำหน่ายสร้างรายได้ ส่วนใหญ่ผลิตเป็นข้าวซ้อมมือ และข้าวกล้อง สำหรับพันธุ์ข้าวที่ทรงปลูกแบบโยนกล้า เป็นข้าวพันธุ์สังข์หยด ให้ผลผลิต 50 ถึง 55 ถัง ต่อไร่ ช่วยกันบูรณาการการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เรือง ทองจำรัส. สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2557.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
24-29°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×