สวนเงินไร่ทอง
SMS สวนเงินไร่ทอง
Time : 14.20 Technique : เทคนิคการทำถั่วฝักยาวให้ฝักดก
16 พฤษภาคม 2556 (14:20 น.)
พืช)เพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวด้วยการเด็ดยอดออก2คู่ใบ/1คืบ เมื่อต้นสูงได้1เมตรหรือ20วันหลังงอก วิธีนี้จะทำให้ถั่วแตกกิ่งก้านและมีฝักเพิ่มขึ้น
เพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาว ด้วยวิธีการเด็ดยอด
ทีมรักบ้านเกิด 10 พฤษภาคม 2556
ถั่วฝักยาวมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 35 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก เกษตรกรต้องดูแลให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แต่สำหรับคุณบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์ชาวบ้านประจำศูนย์เรียนรู้ตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า การปลูกถั่วฝักยาวให้ได้ผลผลิต
ที่ดีนั้น นอกจากต้องให้น้ำและปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแล้วยังต้องอาศัยเทคนิคในการดูแล เพื่อให้ถั่วฝักยาวให้ฝักดก ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถทำได้ในขณะที่ถั่วฝักยาวกำลังเจริญเติบโต ซึ่งมีวิธีการดังนี้
แชร์
15,248
เมื่อต้นถั่วฝักยาวเริ่มงอกและแตกใบเป็นลำต้นจะพบว่ามีการแตกยอดและแขนง ยอดหลักจะขึ้นสูงตามค้างที่เกษตรกรทำไว้ โดยในช่วงที่ยอดหลักของถั่วฝักยาวเริ่มขึ้นค้างสูงประมาณ 1 เมตร (ประมาณ 20 วันหลังปลูก) ให้เกษตรกรเด็ดปลายยอดออก 2 คู่ใบหรือประมาณ 1 คืบ จากนั้นยอดจะเริ่มแตกออกอีกประมาณ 3-5 ยอดตรงบริเวณข้อที่เด็ดยอด
เกษตรกรดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยตามปกติจากนั้นไม่เกิน 15 วันยอดที่แตกแขนงออกไปจะเริ่มให้ดอกและให้ผลผลิตถั่วฝักยาวที่มีฝักดกกว่าต้นถั่วฝักยาวที่ไม่ได้ทำการเด็ดยอด นอกจากนั้นยังทำให้ต้นถั่วฝักยาวเป็นพุ่มและไม่สูงจนเกินไปจึงง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย
---------------------- ^ ^ ------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
บุญเป็ง จันต๊ะภา.สัมภาษณ์,1 มีนาคม 2556.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×