พืชผัก
การจัดการพืชผัก
การปลูกผักอินทรีย์ผสมผสาน
29 มกราคม 2556
38,822
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษโดยวิธีบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นวิธีการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้ผลตอบแทนสูงไม่แพ้การปลูกผักด้วยวิธีการอื่นๆ จึงนับได้ว่าเป็นการผลิตผักที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกของเกษตรกร
คุณวิชัย ทวินันท์ เกษตรกรวัย 56ปี เริ่มต้นทำการเกษตรในรูปแบบการทำไร่นาสวนผสมตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่เคยทำนามาโดยตลอด จนกระทั่งผลผลิตเริ่มลดลงและขาดแคลนแหล่งน้ำและราคาปุ๋ยแพงทำให้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจัดทำระบบไร่นาสวนผสมขึ้น แบ่งพื้นที่การเกษตรอย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเป็นพื้นที่ทำนา 3ไร่ ทำสวน 1ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 ไร่ สร้างโรงสีข้าว 1 ไร่ และพื้นที่ปศุสัตว์และที่อยู่อาศัยอีก 1 ไร่ จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเมืองแก้วโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านวิชาการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหน่วยอำเภอเมืองสรวง ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรองการปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน จากกรมวิชาการเกษตร


++ หัวใจสำคัญของการปลูกพืชผักอินทรีย์ผสมผสาน ++

- ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพบำรุงพืชผัก

- น้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลง

++ การปลูกพืชผักอินทรีย์ในแปลงปลูก ++

- ขุดดินที่จะทำแปลงผักลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความต้องการโดยเอาเอาดินที่ขุดออกไว้ข้างแปลง

- โรยปุ๋ยหมักชีวภาพลงในแปลงประมาณ 10 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

- เอาหน้าดินที่ขุดออกลงใส่ คลุกให้เข้ากันกับปุ๋ยให้สูงกว่าระดับเดิมพอประมาณ

- นำน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำรดแปลงให้ชุ่มวันละครั้งติดต่อกัน 7 วัน

- พรวนดินที่แปลงคราดให้เรียบ

- นำผักลงปลูก

- รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน รดน้ำหมักสมุนไพรทุก 5-7 วัน และพรวนดินทุก 3 สัปดาห์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณวิชัย ทวินันท์ อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 228 หมู่ที่4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×