การทำอาหารหมูและไก่ใช้เอง

จำนวนผู้ชม 18035 คน
พิมพ์หน้านี้
ด้วยศักยภาพพื้นฐานของบ้านหนองข่วง เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทำนาผลิตข้าวอินทรีย์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ มีพื้นฐานความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และมีความรู้ด้านการจัดการระบบควบคุมภายใน ชาวบ้านจึงเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีโรงสีข้าวชุมชน มีผลพลอยได้จำนวนมากสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และศักยภาพของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศกว้างไกล จึงได้รับโอกาสเป็น “หนึ่งในยี่สิบกลุ่ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล(SAL) ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ(MASCI) และกรมปศุสัตว์

กลุ่มปศุสัตว์ไก่อินทรีย์ บ้านเกี๋ยงหนองข่วง เริ่มต้นด้วยสมาชิกจำนวน 16 ราย จัดตั้งเป็นกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบมีคณะกรรมการบริหาร เมื่อปี 2551 พัฒนากระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนเพื่อผลิต “ไก่พื้นเมืองอินทรีย์” ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดตามคู้มือการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เปลี่ยนผ่านเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

กลุ่มปศุสัตว์ไก่อินทรีย์ บ้านเกี๋ยงหนองข่วง เริ่มต้นด้วยสมาชิกจำนวน 16 ราย จัดตั้งเป็นกลุ่มอย่างเต็มรูปแบบมีคณะกรรมการบริหาร เมื่อปี 2551 พัฒนากระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนเพื่อผลิต “ไก่พื้นเมืองอินทรีย์” ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดตามคู้มือการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เปลี่ยนผ่านเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
สำหรับคนพิเศษที่รักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม ไก่ทั่วไปราคาปกติ มีให้ท่านเลือกซื้ออยู่มากมาย แต่ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ราคาพอประมาณ มีให้ท่านเลือกได้ไม่มากนัก และไม่มีในตลาดทั่วไป ขณะนี้ กลุ่มเราคือทางเลือกของผู้บริโภค กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง อำเภอเทิง และเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ จังหวัดเชียงรายมีไก่พื้นเมืองอินทรีย์ สำหรับทุกท่านผู้ที่รักสุขภาพแล้ว

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ได้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์พึ่งพิงธรรมชาติ นอกจากมีไก่พื้นเมืองอินทรีย์ มีสัตว์หลากชนิดทั้งการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในกระซัง เลี้ยง หมูหลุม หมูสายพันธุ์ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำส้มควันไม้ การปลูกผักอินทรีย์และสวนสมุนไพร ซึ่งจัดเป็นโซนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จนทำให้ที่นี่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มและคนในหมู่บ้าน จนในที่สุดได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล มีเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ด้วยกันเอง นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงานกันจำนวนมาก
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ระบบฟาร์มต้องมีพื้นที่กว้าง มีขอบเขตเป็นพื้นที่อินทรีย์ชัดเจน สัตว์ไม่ถูกกังขังในที่คอกหรือโรงเรือนที่แคบ มีพื้นที่เดินเล่น ออกกำลังกาย ได้แสดงออกพฤติกรรมธรรมชาติ ได้จิกหญ้า หนอน แมลง และสมุนไพร ได้รับแสงแดด วิตามิน แร่ธาตุจากธรรมชาติ ไก่พื้นเมืองเลี้ยงตามหลักเกษตรธรรมชาติเน้นความสมดุลของสารอาหาร แร่ธาตุที่สำคัญจากธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว ผลไม้สุก สมุนไพร ลุงสิงห์จึงได้แบ่งปันความรู้เรื่องการผลิต น้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก ซึงมีวิธีการทำ ซึ่งเกษตรทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง

นอกจากนั้นแล้ว การผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์ จะต้องไม่ใส่สารเคมีหรือยาใด ๆในการเลี้ยง การเลี้ยงจะให้วัคซีนตามธรรมชาติที่ได้จากการหมักและการผลิตเองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำขึ้น การการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทำให้ได้มีโอกาสไปเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากศูนย์เรียนรู้ รวมไปถึงปราชญ์ชาวบ้านเกือบทั่วทุกภูมิภาค จนได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ อันจะเป็นที่มาของการทำฮอร์โมนและยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์อินทรีย์สูตรต่าง ซึ่งที่ปรึกษากลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วงอย่างลุงสิงห์ ไม่เคยหวงข้อมูล

สมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านเกี๋ยงหนองข่วง นอกจากจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์แล้ว ภายในกลุ่มยังปลุกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆอีกด้วย มีทั้งการเลี้ยงกบอินทรีย์ การเลี้ยงหมูอินทรีย์หลายสายพันธุ์ การเลี้ยงปลาอินทรีย์อีกหลายชนิด ดังนั้น สูตรฮอร์โมน จุลินทรีย์น้ำหมักดังกล่าว สามารถนำมาใช้กับการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้เกือบทุกชนิด

การผลิตอาหารหมูและไก่ด้วยตนเอง การผลิตอาหารสัตว์ สามารถทำได้ โดยไม่ต้องซื้ออาหารสัตว์จากร้านค้า อาหารสัตว์ดังกล่าวสามารถใช้ผสมกับกับจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆได้ การทำอาหารสัตว์วิธีนี้สามารถใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบอินทรีย์ลสำหรับการเลี้ยงหมูได้ด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 หมักวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้
- ต้นกล้วยหรือผักสด สับละเอียด100 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายแดง 4 กิโลกรัม
- เกลือเม็ด 1 กิโลกรัม
- ถังหมักขนาด 200 ลิตร

วิธีทำ
- นำต้นกล้วยหรือผักสดที่สับหั่นละเอียด 100 กิโลกรัมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน หมักเป็นชั้นรวม 4 ชั้น ชั้นแรก ใช้ผักหรือต้นกล้วย 25 กิโลกรัมขึ้นเหยียบหรือกดให้แน่นโรยน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัมและเกลือ 1 กำมือ ทำอย่างนี้อีก 3 ชั้นแบ่งสัดส่วนให้เท่าๆกัน ซึ่งแต่ละชั้นจะได้ 12.5 กิโลกรัม พอครบ 4 ชั้นให้ปิดฝาหมักไว้ 8-12 วัน สามารถนำไปใช้ได้
การนำไปใช้จะต้องนำมาผสมกับส่วนที่ 2 อัตราส่วนดังนี้
- ดินแดง 30 กิโลกรัม
- มูลสัตว์แห้ง (มูลวัว) 30 กิโลกรัม
- รำอ่อน 120 กิโลกรัม
- ข้าวโพดป่น 50 กิโลกรัม
- กากถั่วเหลืองป่น 20 กิโลกรัม
- ปลาป่น 5 กิโลกรัม
- กระดูกป่น 5 กิโลกรัม
- ใช้อาหารหมักดังกล่าว260 กิโลกรัม
รวมทั้งหมด 520 กิโลกรัม

วิธีทำ
– ผสมคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากัน ตัดใส่ถุงปุ๋ยเก็บไว้ในที่ร่วมสำหรับให้สัตว์กิน การหมักเก็บจะเก็บไว้ได้นานถึง 121 วัน นำน้ำจุลินทรีย์ชนิดใดก็ได้ อัตราส่วน 2 ช้อนต่อน้ำ 10 ลิตร ราด 1 ครั้ง

ประโยชน์และการนำไปใช้
– สามารถนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ได้เช่นหมู และถ้านำไปตากแห้งสามารถโรยให้ไก่และเป็ด กินได้ ประหยัดต้นทุนในการเลี้ยง

ภูมิปัญญาจาก :นายสิงห์ บัณฑิตธูสกุล บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 จ.เชียงราย